Publications


 • You can download the full list of publications here. • Below you can find our publications sorted by type and year.

Books and Chapters in books
2019 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2011
2008 / 2007 / 2005 / 2001 / 2000

Reviewed articles
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011
2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2002 / 2000

Conference materials
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999


BOOKS AND CHAPTERS IN BOOKS


2019

 • Bajda, T. (Ed.) (2019) Sorbenty Mineralne 2019 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwo AKAPIT, Kraków, 90 p.

2017


 • Matusik, J. (2017) Natural and synthetic layered minerals in nanotechnologies (in Polish) Naturalne i syntetyczne minerały o budowie warstwowej w nanotechnologiach. Cykl: Nauka dla Ciekawych nr 10. Wydawnictwa AGH.
 • Bajda, T. (Ed.) (2017) Sorbenty Mineralne 2017 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, 131.
 • Brylewska, K., Król, M., Bajda, T., Wojciechowski, K., Mozgawa W. (2017) Sorpcja jonów ołowiu Pb2+ na mezoporowatym zeolicie BEA. In: Bajda T. (Ed.), Sorbenty Mineralne 2017 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, 355-368.

2016


 • Matusik, J. (2016) Halloysite-like structure via delamination of kaolinite. W: Nanosized Tubular Clay Minerals, edytorzy: Peng Yuan, Antoine Thill, Faïza Bergaya. Elsevier. ISBN: 9780081002933, s. 409-428.
 • Matusik, J. (2016) Halloysite for adsorption and pollution remediation. W: Nanosized Tubular Clay Minerals, edytorzy: Peng Yuan, Antoine Thill, Faïza Bergaya. Elsevier. ISBN: 9780081002933, s. 606-627.
 • Matusik, J. (2016) Organo-functionalized kaolin-group minerals: synthesis, structure and properties, rozdział 3, 1-12 W: The Clay Minerals Society Workshop Lecture Series, vol. 20: Surface Modification of Clays and Nanocomposites, ed. Gary Beall. ISBN: 978-1-881208-44-0.
 • Matusik, J., Rzepa, G. (2016) Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 218–222.
 • Bajda, T., Muir, B. (2016) Zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji mechanizmów sorpcji anionowych form pierwiastków na pochodnych organicznych minerałów krzemianowych. In: Hubicki Z (Ed.), Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 712-715. ISBN 978-83-945225-2-0.
 • Grela, A., Łach, M., Bajda, T., Mikuła, J. (2016) Alkaliczna aktywacja popiołów po spalaniu mułów węglowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 95: 181-192.

2015


 • Koteja, A., Biskup, I., Góra, K., Matusik, J. (2015) Organokaolinit jako adsorbent jonów Cr(III) i Ni(II) – Organo-kaolinite as an adsorbent of Cr(III) and Ni(II) ions. W: Sorbenty mineralne 2015: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie: [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. ISBN: 978-83-7464-793-9, s. 131-143.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2015) Charakterystyka strukturalna minerałów z grupy smektytu interkalowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym – Structural characterization of smectite group minerals intercalated with hexadecyltrimethylammonium bromide. W: Sorbenty mineralne 2015: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie: [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. ISBN: 978-83-7464-793-9, s. 145–155.
 • Maziarz, P., Prokop, A., Matusik, J. (2015) Charakterystyka porównawcza zdolności sorpcyjnych haloizytu surowego, kalcynowanego i aktywowanego kwasowo względem Pb(II), Cd(II), Zn(II) oraz As(V) – A comparative study of raw, calcined and acid activated halloysite sorption capacity towards Pb(II), Cd(II), Zn(II) and As(V). W: Sorbenty mineralne 2015: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie: [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. ISBN: 978-83-7464-793-9, s. 193–211. Bajda, T., Hycnar, E. (Eds.) (2015) Sorbenty Mineralne 2015 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, 368.
 • Turek, P., Kosiba, S., Bajda, T. (2015) Termiczne przemiany fazowe i teksturalne oraz zdolności sorpcyjne względem par rtęci sorbentu wapiennego z Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. wzbogaconego dodatkami mineralnymi. In: Bajda T., Hycnar E. (Eds.), Sorbenty Mineralne 2015 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, 355-368.

2014


 • Matusik, J. (2014) Wykorzystanie minerałów kaolinitowych z polskich złóż do syntezy hybrydowych, organomineralnych nanomateriałów o kontrolowanych właściwościach — (Use of kaolinite-rich minerals from Polish deposits for the synthesis of hybrid, organo-mineral nanomaterials of controlled properties) W: Innowator AGH : osiągnięcia naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = AGH UST Innovator : achievements of researchers at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland. Dział Informacji i Promocji. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2014. — ISBN: 978-83-7464-751-9. — S. 44–46. — Tekst pol.-ang.

2013


 • Matusik, J. (2013) Kinetyka sorpcji Cr(VI) na surowych i modyfikowanych minerałach kaolinitowych. W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 – ISBN: 978-83-7464-629-1. s. 285-296.
 • Matykowska, L., Matusik, J. (2013) Interkalaty kaolinitu z solami amoniowymi i ich zdolność do usuwania chromianów z roztworów wodnych. W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 – ISBN: 978-83-7464-629-1. s. 297-310.
 • Wścisło, A., Matusik, J. (2013) Sorpcja kadmu na modyfikowanym haloizycie.
  W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 – ISBN: 978-83-7464-629-1. s. 559-572.
 • Szala, B., Turek, P., Bajda, T., Matusik, J., Odrzywolski, A., Czerwiński, J., Franus, W., Manecki, M. (2013) Sorpcja BTX na organozeolicie. W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda – Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 – ISBN: 978-83-7464-629-1. s. 471-482.
 • Bajda, T., Szala, B., Janicka, U. (2013) Zastosowanie modyfikowanego organicznie smektytu do unieruchamiania związków fosforu i ołowiu. In: Ratajczak T., Rzepa G., Bajda T. (Eds.), Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 35-47.
 • Ratajczak, T., Rzepa, G., Bajda, T. (Eds.) (2013). Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, 572.

2011


 • Manecki, M., Rzepa, G., Bajda, T., Matusik, J. (2011) Geochemia. Materiały dla studentów kierunku ochrona środowiska. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: ISBN 123-45-6789a-bc-d.

2008


 • Franus, W., Bajda, T., Manecki, A., Wieser, T. (2008) Karpackie iłowce klinoptilolitowo-montmorillonitowe w świetle nowych badań. In: Klapyta Z., Żabiński W. (Red.), Sorbenty mineralne Polski. Uczelniane Wydawnictwa Nukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, pp. 65-74.

2007


 • Ratajczak, T., Fijał, J., Mucha, J., Bajda, T., Rzepa, G. (2007) Rudy darniowe jako uniwersalne sorbenty mineralne a zakres ich badań fizykochemicznych i geologiczno-złożowych. Sympozja i Konferencje nr 71, Wyd. Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, pp. 229-240.
 • Bajda, T., Szmit, E., Manecki, M. (2007) Removal of As(V) from solutions by precipitations of mimetite Pb5(AsO4)3Cl. In: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (Eds.), „Environmental Engineering”, 119-124. Taylor & Francis, New York, Singapore 2007.

2005


 • Ratajczak, T., Fijał, J., Rzepa, G., Bajda, T. (2005) Właściwości sorpcyjne rud darniowych a problemy ograniczenia gazowych zanieczyszczeń atmosfery. W: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 33: 59-67.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Ratajczak, T., Klojzy-Karczmarczyk, B., Mazurek, J. (2005) Możliwości wykorzystania rud darniowych jako sorbentów metali ciężkich. W: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 32: 909-917.
 • Szmit, E., Bajda, T., Manecki, M. (2005) Usuwanie As(V) z roztworów przez wytrącanie w postaci mimetytu Pb5(AsO4)3Cl. In: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 33: 757-765.

2001


 • Bajda, T. (2001). Adsorption of chromium compounds on various mineral raw materials. In: Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A (ed), 281-282.
 • Tarkowski, J., Sikora, M., Mucha, W., Bajda, T., Rzepa, G. (2001) Badania nad oddziaływaniem emisji komunikacyjnych na otaczające środowisko na przykładzie lotniska w Balicach koło Krakowa. W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku”, 405-408.

2000


 • Bajda, T., Tarkowski, J. (2000) Skażenie związkami chromu wód podziemnych w Zabierzowie koło Krakowa. Prace Mineralogiczne, 87: 1-22.

REVIEWED ARTICLES


2019


 • Maziarz, P., Matusik, J., Radziszewska, A. (2019) Halloysite/zero-valent iron nanocomposites for removal of Pb(II)/Cd(II) and As(V)/Cr(VI): Competitive effects, regeneration possibilities and mechanisms. Journal of Environmental Chemical Engineering, 103507 (1-11).
 • Koteja, A., Matusik, J. (2019) Preparation of azobenzene-intercalated kaolinite and monitoring of the photoinduced activity. Clay Minerals, 54, 57–66.
 • Matusik, J., Hyla, J., Maziarz, P., Rybka, K., Leiviskä, T. (2019) Performance of halloysite-Mg/Al LDH materials for aqueous As(V) and Cr(VI) removal. Materials, 12, 3569.
 • Maziarz, P., Matusik, J., Leiviskä, T. (2019) Mg/Al LDH enhances sulfate removal and clarification of AMD wastewater in precipitation processes. Materials, 12, 2334.
 • Koteja., A., Matusik, J., Luberda-Durnaś, K., Szczerba, M. (2019) The nature of interactions and UV-induced response within α-zirconium phosphate intercalation compounds with azobenzenes. Materials, 12, 1436.
 • Bello, A., Leiviskä, T., Zhang, R., Tanskanen, J., Maziarz, P., Matusik, J., Bhatnagar, A. (2019) Synthesis of zerovalent iron from water treatment residue as a conjugate with kaolin and its application for vanadium removal. Journal of Hazardous Materials, 374, 372–381.
 • Matusik, J., Rybka, K. (2019) Removal of Chromates and Sulphates by Mg/Fe LDH and Heterostructured LDH/Halloysite Materials: Efficiency, Selectivity, and Stability of Adsorbents in Single- and Multi-Element Systems. Materials, 12, 1373.
 • Maziarz, P., Matusik, J., Strączek, T., Kapusta, C., Woch, W.M., Tokarz, W., Radziszewska, A, Leiviskä, T. (2019) Highly effective magnet-responsive LDH−Fe oxide composite adsorbents for As(V) removal. Chemical Engineering Journal, 362, 207–216.
 • Maziarz, P., Matusik, J., Leiviskä, T., Strączek, T., Kapusta, C., Woch, W.M., Tokarz, W., Górniak, K. (2019) Toward highly effective and easily separable halloysite-containing adsorbents: the effect of iron oxide particles impregnation and new insight into As(V) removal mechanisms. Separation and Purification Technology, vol. 210, s. 390–401.
 • Lempart M., Manecki M., Kwaśniak-Kominek M., Matusik J., Bajda T. (2019). Accommodation of the carbonate ion in lead hydroxyl arsenate (hydroxylmimetite) Pb5(AsO4)3OH. Polyhedron, 161, 330-337.
 • Bajda T., Manecki M., Matyjasik M. (2019). The early stages of mimetite dissolution in EDTA studied with atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Microscopy and Microanalysis, 25, 810–816.
 • Mierzwa-Hersztek M., Gondek K., Nawrocka A., Pińkowska H., Bajda T., Stanek-Tarkowska J., Szostek M. (2019). FT-IR analysis and the content of phenolic compounds in exogenous organic matter produced from plant biomass. Journal of Elementology, 24, 879–896.
 • Tuchowska M., Muir B., Kowalik M., Socha R.P., Bajda T. (2019). Sorption of molybdates and tungstates on functionalized montmorillonites: structural and textural features. Materials, 12, 2253.
 • Tuchowska M., Rzepa G., Dębiec-Andrzejewska K., Drewniak Ł., Bajda T. (2019). Immobilization of arsenic compounds by bog iron ores. Desalination and Water Treatment, 157, 138–147.
 • Wojciechowska K., Król M., Bajda T., Mozgawa W. (2019). Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite. Materials, 12: 3271
 • Wołowiec M., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Lasocka-Gomuła I., Rzepa G., Bajda T. (2019). The properties of sludge formed as a result of coagulation of backwash water from filters removing iron and manganese from groundwater. SN Applied Sciences, 1, 639.
 • Wołowiec M., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G., Bajda T. (2019). Removal of heavy metals and metalloids from water using drinking water treatment residuals as adsorbents : a review. Minerals, 9, 487.
 • Andrunik M., Bajda T. (2019). Modification of bentonite with cationic and nonionic surfactants: structural and textural features. Materials, 12, 3772.
 • Mierzwa-Hersztek M., Gondek K., Bajda T., Kopeć M. (2019) Zastosowanie biowęgla i zeolitu jako adsorbentów zanieczyszczeń mineralnych. Przemysł Chemiczny, 98, 1969-1972.
 • Tuchowska M., Wołowiec M., Solińska A., Kościelniak A., Bajda T. (2019) Organo-Modified Vermiculite: Preparation, Characterization, and Sorption of Arsenic Compounds. Minerals, 9, 483.
 • Wołowiec M., Tuchowska M., Kudła P., Bajda T. (2019) Synthesis and characterization of cadmium chlorapatite Cd5(PO4)3Cl. Mineralogia, 50, 3-12.
 • Powolny T., Dumańska-Słowik M. Sikorska-Jaworska M., Wójcik-Bania M. (2019) Agate mineralization in spilitized Permian volcanics from “Borówno” quarry (Lower Silesia, Poland) – microtextural, mineralogical, and geochemical Constraints. Ore Geology Reviews, 114, 103130

2018


 • Naglik, B., Kosmowska-Ceranowicz, B., Natkaniec-Nowak, L., Drzewicz, P., Dumańska-Słowik, M., Matusik, J., Wagner, M., Milovsky, R., Stach, P., Szyszka A. (2018) Fossilization history of fossil resin from Jambi Province (Sumatra, Indonesia) based on physico-chemical studies, Minerals, vol. 8 (3), no. 95, 1–13.
 • Kępys, W., Wisła-Walsh, E., Matusik, J. (2018) Chemical examination of fly ash and bottom ash derived from incineration of hazardous waste. Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920, 1, 221–233.
 • Kunecki, P., Panek, R., Koteja, A., Franus, W. (2018) Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres. Microporous and Mesoporous Materials, 266, 102-108.
 • diCenzo G.C., Debiec K., Krzysztoforski J., Uhrynowski W., Mengoni A., Fagorzi C., Gorecki A., Dziewit L., Bajda T., Rzepa G., Drewniak L. (2018) Genomic and biotechnological characterization of the heavy-metal resistant, arsenic-oxidizing bacterium Ensifer sp. M14. Genes, 9(8), 379.
 • Dębiec, K., Rzepa, G., Bajda, T., Uhrynowski, W., Skłodowska, A., Krzysztoforski, J., Drewniak, Ł. (2018) Granulated bog iron ores as sorbents in passive (bio)remediation systems for arsenic removal. Frontiers in Chemistry, 6, 54.
 • Łach M., Grela A., Bajda T., Mierzwiński D., Komar N., Mikuła J. (2018) Production of zeolite sorbents from burning and co-burning biomass with coal. E3S Web of Conferences 44, 00097. DOI: 10.1051/e3sconf/20184400097
 • Grela, A., Łach, M., Bajda, T., Mikuła, J., Hebda, M. (2018) Characterization of the products obtained from alkaline conversion of tuff and metakaolin. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133, 217-226.
 • Mierzwa-Hersztek, M., Gondek, K., Klimkowicz-Pawlas, A. Baran, A, Bajda, T. (2018) Sewage sludge biochars management – ecotoxicity, mobility of heavy metals and soil microbial biomass. Environmental Toxicology and Chemistry, 37, 1197-1207.
 • Solecka, U., Bajda, T., Topolska, J., Zelek-Pogudz, S., Manecki, M. 2018. Raman and Fourier transform infrared spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solutions. Spectrochimica Acta Part A, 190, 96-103.

2017


 • Leiviskä, T., Matusik, J., Muir, B., Tanskanen, J. (2017) Vanadium removal by organo-zeolites and iron-based products from contaminated natural water. Journal of Cleaner Production, 167, 589-600.
 • Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Matusik, J., Lempart, M. (2017) Carbonate substitution in lead hydroxyapatite Pb5(PO4)3OH. Journal of Molecular Structure, 1147, 594-602.
 • Koteja, A., Szczerba, M., Matusik, J. (2017) Smectites intercalated with azobenzene and aminoazobenzene: Structure changes at nanoscale induced by UV light. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 111, 294–303.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2017) Halloysite composites with Fe3O4 particles: the effect of impregnation on the removal of acqueous Cd(II) and Pb(II). Mineralogia / Mineralogical Society of Poland, 48, no. 1-4, 106-126.
 • Rybka, K., Suwała, K., Maziarz, P., Matusik, J. (2017) Efficiency of Pb(II) and Mo(VI) removal by kaolinite impregnated with zero-valent iron particles. Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; 48, no. 1-4, s. 71-86.
 • Dębiec, K., Rzepa, G., Bajda, T., Zych, Ł., Krzysztoforski, J., Skłodowska, A., Drewniak, Ł. (2017) The influence of thermal treatment on bioweathering and arsenic sorption capacity of a natural iron (oxyhydr)oxide-based adsorbent. Chemosphere, 188, 99-109.
 • Drewniak, Ł., Skłodowska, A., Manecki, M., Bajda, T. (2017) Solubilization of Pb-bearing apatite Pb5(PO4)3Cl by bacteria isolated from polluted environment. Chemosphere, 171, 302-307.
 • Grela, A., Bajda, T. (2017) Usuwanie wybranych związków biogennych z roztworów wodnych z wykorzystaniem metakaolinu i zmodyfikowanego metakaolinu. Inżynieria Ekologiczna, 18, 30-38.
 • Grela, A., Łach, M., Bajda, T., Mikuła J. (2017) Characteristics of sorbent products obtained by the alkaline activation of waste from waste incineration plants. Mineralogia, 48, 87-105.
 • Grela, A., Łach, M., Mierzwiński, D., Bajda, T., Mikuła, J. (2017) Obtainig zeolites from slags and ashes from a waste combustion plant in an autoclave process. E3S Web of Conferences 17, 00026. DOI: 10.1051/e3sconf/20171700026.
 • Krajewski, M., Olchowy, P., Zatoń, M., Bajda, T. 2017. Kimmeridgian hardground‑sequence boundary from the Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains (central Poland): implications for the evolution of the northern Tethyan carbonate shelf. Facies, 63, 1-15.
 • Muir, B., Andrunik, D., Hyła, J., Bajda, T. (2017) The removal of molybdates and tungstates from aqueous solution by organo-smectites. Applied Clay Science, 136, 8-17.
 • Muir, B., Wołowiec, M., Bajda, T., Nowak, P., Czupryński, P. (2017) The removal of organic compounds by natural and synthetic surface-functionalized zeolites: a mini-review. Mineralogia, 48, 145-155.
 • Wołowiec, M., Bajda, T. (2017) Current stage of knowledge relating to the use ferruginous sludge from water treatment plants – a preliminary review of the literature. Mineralogia, 48, 39-45.
 • Wołowiec, M., Muir, B., Zięba, K., Bajda, T., Kowalik, M., Franus, W. (2017) Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites. Energy & Fuels, 31, 8803-8812.
 • Wołowiec, M., Muir, B., Bajda, T., Zięba, K., Kijak, B., Franus, W. (2017) Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactants’ carbon chain length on the sorption process. Desalination and Water Treatment, 94, 120-128.
 • Wójcik-Bania M., Łącz A., Nyczyk-Malinowska A., Hasik M. (2017) Poly(methylhydrosiloxane) networks of different structure and content of Si-H groups: Physicochemical properties and transformation into silicon oxycarbide ceramics. Polymer, 130, 170-181.
 • Napruszewska B. D., Michalik-Zym A., Rogowska M., Bielańska E., Rojek W., Gaweł A., Wójcik-Bania M., Bahranowski K., Serwicka E. M. (2017) Novel montmorillonite/TiO2/ MnAl-mixed oxide composites prepared from inverse microemulsions as combustion catalysts.  Materials, 10, 1326-1341

2016


 • Radziemska, M., Mazur, Z., Fronczyk, J., Matusik, J. (2016) Co-remediation of Ni-contaminated soil by halloysite and Indian mustard (Brassica junceaL.) Clay Minerals – Journal of the European Clay Groups, 51 (no. 3), 489-497.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2016) The effect of acid activation and calcination of halloysite on the efficiency and selectivity of Pb(II), Cd(II), Zn(II) and As(V) uptake. Clay Minerals –  Journal of the European Clay Groups, 51 (no. 3), 385-394.
 • Muir, B., Matusik, J., Bajda, T. (2016) New insights into alkylammonium-functionalized clinoptilolite and Na-P1 zeolite: structural and textural features. Applied Surface Science, 361, 242-250.
 • Giera, A., Manecki, M., Bajda, T., Rakovan, J., Kwaśniak-Kominek, M., Marchlewski, T. (2016) Arsenate substitution in lead hydroxyl apatites: a Raman spectroscopic study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 152, 370-377.
 • Gondek, K., Mierzwa-Hersztek, M., Smreczak, B., Baran, A., Kopeć, M., Mróz, T., Janowski, P., Bajda, T., Tomczyk, A. (2016) Content of PAHs, activities of γ-radionuclides and ecotoxicological assessment in biochars. Polish Journal of Chemical Technology, 18(4), 27-35.
 • Kleszczewska-Zębala, A., Manecki, M., Bajda, T., Rakovan, J., Borkiewicz, O. (2016) Mimetite formation from goethite adsorbed ions. Microscopy and Microanalysis, 22, 698-705.
 • Muir, B., Bajda, T. (2016) Organically modified zeolites in petroleum compounds spill cleanup – production, efficiency, utilization. Fuel Processing Technology, 149, 153-162.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Gaweł, A., Dębiec, K., Drewniak, Ł. (2016) Mineral transformations and textural evolution during roasting of bog iron ores. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 123, 615-630.
 • Topolska, J., Manecki, M., Bajda, T., Borkiewicz, O., Budzewski, P. (2016) Solubility of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl at 5–65°C. Journal of Chemical Thermodynamics, 98, 282-287.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Krowiak A., Strzezik J. (2016) Pt supported on cross-linked poly(vinylsiloxanes) and SiCO ceramics – new materials for catalytic applications. Materials and Design, 96, 171-179

2015


 • Kwaśniak-Kominek, M., Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M., Rakovan, J., Marchlewski, T., Szala, B. (2015) Fourier transform infrared spectroscopic study of hydroxylpyromorphite Pb10(PO4)6OH2 – hydroxylmimetite Pb10(AsO4)6(OH)2 solid solution series. Polyhedron, 99, 103-111.
 • Michalik-Zym, A., Dula, R., Duraczyńska, D., Kryściak-Czerwenka, J., Machej, T., Socha, R.P., Włodarczyk, W., Gaweł, A., Matusik, J., Bahranowski, K., Wisła-Walsh, E., Lityńska-Dobrzyńska, L., Serwicka, E.M. (2015) Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds. Applied Catalysis B: Environmental, 174-175, 293-307.
 • Bahranowski, K., Włodarczyk, W., Wisła-Walsh, E., Gaweł, A., Matusik, J., Klimek, A. (2015) [Ti,Zr]-pillared montmorillonite – a new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 155-164.
 • Szala, B., Bajda, T., Matusik, J., Zięba, K., Kijak, B. (2015) BTX sorption on Na-P1 organo-zeolite as a process controlled by the amount of adsorbed HDTMA. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 115-123.
 • Koteja, A. and Matusik, J. (2015) Di- and triethanolamine grafted kaolinites of different structural order as adsorbents of heavy metals. Journal of Colloid and Interface Science, 455, 83-92.
 • Bajda, T., Szala, B., Solecka, U. (2015) Removal of lead and phosphate ions from aqueous solutions by organo-smectite. Environmental Technology, 36, 2872-2883.
 • Grela, A., Bajda, T., Mikuła, J. (2015) Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu. Przemysł Chemiczny, 94, 619-622.
 • Szala, B., Bajda, T., Jeleń, A. (2015) Removal of chromium(VI) from aqueous solutions using zeolites modified by HDTMA and ODTMA surfactants. Clay Minerals, 50, 103-115.
 • Szala, B., Bajda, T., Matusik, J., Zięba, K., Kijak, B. (2015) BTX sorption on Na-P1 organo-zeolite as a process controlled by the amount of adsorbed HDTMA. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 115-123.

2014


 • Matusik, J., Wścisło, A. (2014) Enhanced heavy metal adsorption on functionalized nanotubular halloysite interlayer grafted with aminoalcohols. Applied Clay Science, 100, 50-59.
 • Matusik, J. (2014) Arsenate, orthophosphate, sulfate, and nitrate equilibria and kinetics for halloysite and kaolinites with an induced positive charge. Chemical Engineering Journal, 246, 244-253.
 • Matusik, J., Matykowska, L. (2014) Behaviour of kaolinite intercalation compounds with selected ammonium salts in aqueous chromate and arsenate solutions. Journal of Molecular Structure, 1071, 52-59.
 • Szala, B., Greiner-Wronowa, E., Piccardo, P., Kwaśniak-Kominek, M., Bajda, T. (2014) Influence of environment of the corrosion of glass-metal connections. Applied Physics A Materials Science & Processing, 116, 1627-1635.
 • Turek, P., Bajda, T., Manecki, M. (2014) Dissolution of mimetite Pb5(AsO4)3Cl in malic acid solutions. Mineralogia, 45, 3-12.
 • Nyczyk-Malinowska A., Wójcik-Bania M., Gumuła T., Hasik M., Cypryk M., Olejniczak Z. (2014) New precursors to SiCO ceramics derived from linear poly(vinylsiloxanes) of regular chain composition. Journal of the European Ceramic Society, 34, 889-902.
 • Wójcik-Bania M., Olejarka J., Gumuła T., Łącz A., Hasik M. (2014) Influence of metallic palladium on thermal properties of polysiloxane networks. Polymer Degradation and Stability, 109, 249-260

2013


 • Matusik, J., Kłapyta, Z. (2013) Characterization of kaolinite intercalation compounds with benzylalkylammonium chlorides using XRD, TGA/DTA and CHNS elemental analysis. Applied Clay Science, 83-84, 433-440.
 • Matusik, J., Kłapyta, Z., Olejniczak, Z. (2013) NMR and IR study of kaolinite intercalation compounds with benzylalkylammonium chlorides. Applied Clay Science, 83-84, 426-432.
 • Matusik, J., Bajda, T. (2013) Immobilization and reduction of hexavalent chromium in the interlayer of positively charged kaolinites. Journal of Colloid and Interface Science, 398, 74-81.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2013) Aqueous cadmium removal by hydroxylapatite and fluoroapatite. Geology, Geophysics & Environment 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 427-438.
 • Bajda, T., Kłapyta, Z. (2013) Adsorption of chromate from aqueous solutions by HDTMA-modified clinoptilolite, glauconite and montmorillonite. Applied Clay Science, 86, 169-173.
 • Król, M., Mozgawa, W., Barczyk, K., Bajda, T., Kozanecki, M. (2013) Changes in the vibrational spectra of zeolites due to sorption of heavy metal cations. Journal of Applied Spectroscopy, 80, 662-668
 • Szala, B., Turek, P., Jeleń, A., Bajda, T. (2013) Synteza i właściwości sorpcyjne organo-zeolitów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 150. Inżynieria Środowiska, 30, 5-12.
 • Topolska, J., Borowicz, P., Manecki, M., Bajda, T., Kaschabek, S., Merkel, B.J. (2013) The effect of gluconic acid secretion by phosphate-solubilizing Pseudomonas Putida bacteria on dissolution of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl and Pb remobilization. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83, 343-351.
 • Hasik M., Wójcik-Bania M., Nyczyk A., Gumuła T. (2013) Polysiloxane-POSS systems as precursors to SiCO ceramics. Reactive & Functional Polymers, 73, 779-788.

2012


 • Matusik, J., Scholtzová, E., Tunega, D. (2012) Influence of synthesis conditions on the formation of a kaolinite-methanol complex and simulation of its vibrational spectra. Clays and Clay Minerals, 60, 227-239.
 • Matusik, J., Gaweł, A., Bahranowski, K. (2012) Grafting of methanol in dickite and intercalation of hexylamine. Applied Clay Science, 56, 63-67.
 • Janicka, U., Bajda, T., Manecki, M. (2012) Synthesis and solubility of brompyromorphite Pb5(PO4)3Br. Mineralogia, 43, 129-135.

2011


 • Matusik J., Wisła-Walsh, E., Gaweł A., Bielańska E., Bahranowski K. (2011) Surface area and porosity of nanotubes derived from kaolin minerals of different structural order. Clays and Clay Minerals, 59, 117-136.
 • Matusik J., Stodolak, E., Bahranowski K. (2011) Synthesis of polylacide/clay nanocomposites using structurally different kaolinites and kaolinite nanotubes.
  Applied Clay Science, 51, 102-109.
 • Bajda, T. (2011) Dissolution of mimetite Pb5(AsO4)3Cl in low-molecular-weight organic acids and EDTA. Chemosphere, 83, 1493-1501.
 • Bajda, T., Marchlewski, T., Manecki, M. (2011) Pyromorphite formation from montmorillonite sorbed lead. Mineralogia, 42, 75-91.
 • Bajda, T., Mozgawa, W., Manecki, M., Flis, J. (2011) Vibrational spectroscopic study of mimetite–pyromorphite solid solutions. Polyhedron, 30, 2479-2485.
 • Flis, J., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Solubility of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl – mimetite Pb5(AsO4)3Cl solid solution series. Geochimica et Cosmochimica Acta, 75, 1858-1868.
 • Mozgawa, W., Król, M., Bajda, T. (2011) IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents. Journal of Molecular Structure, 933, 109-114.
 • Szrek, D., Bajda, T., Manecki, M. (2011) A comparative study of the most effective amendment for Pb, Zn and Cd immobilization in contaminated soils from Upper Silesia, Poland. Journal of Environmental Science and Health Part A., 46, 1491-1502.
 • Nyczyk A., Klimek A., Wójcik M., Hasik M., Pospiech P., Cypryk M. (2011) Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes. Polish Journal of Applied Chemistry 55, 57–63.

2010


 • Bajda, T., Manecki, M. (2010) Dissolution of lead arsenate promoted by organic acids. Mineralogia – Special Papers, 36, 25-26.
 • Flis, J., Borkiewicz, O., Bajda, T., Manecki, M., Klasa, J. (2010) Synchrotron-based X-ray diffraction of the lead apatite series Pb10(PO4)6Cl2–Pb10(AsO4)6Cl2. Journal of Synchrotron Radiation, 17, 207-214.

2009


 • Matusik J., Gaweł A., Bielańska E., Osuch, W., Bahranowski K. (2009) The effect of structural order on nanotubes derived from kaolin group minerals. Clays and Clay Minerals, 57, 452-464.
 • Kleszczewska, A., Manecki, M., Figuła, A., Bajda, T. (2009) Immobilization of Pb2+ using new generation glass fertilizers. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7A), 1205-1209
 • Manecki, M., Bajda, T., Wegner, M., Borkiewicz, O. (2009) Immobilizacja Pb(II) przez krystalizację piromorfitu na galenie w obecności nawozów fosforanowych. Geologia (kwartalnik AGH), 35 (2/1), 263-269.
 • Mozgawa, W., Król, M., Bajda, T. (2009) Application of IR spectra in the studies of heavy metal cations immobilization on natural sorbents. Journal of Molecular Structure, 924-926, 427-433.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Ratajczak, T. (2009) Utilization of bog iron ores as sorbents of heavy metals. Journal of Hazardous Materials, 162, 1007-1013.

2008


 • Matusik J., Bajda T., Manecki M. (2008) Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. Journal of Hazardous Materials, 152, 1332-1339.

2007


 • Matusik J. (2007) Synthesis and characterization of Ca, Pb, Zn, Cu and Cd chlorapatites and Pb-Cd chlorapatites solid solutions. International Forum of Young Researchers: Topical issues of rational use of natural resources, Saint Petersburg 26‑28 IV.2006. Zapiski Gornogo Instituta, 170 (II), 10-13.

2006


 • Bajda, T., Kłapyta, Z. (2006) Sorption of chromate by clinoptilolite modified with alkylammonium surfactants. Mineralogia Polonica, 37, 109-115.
 • Bajda, T., Manecki, M., Szmit, E., Flis, J. (2006) Thermodynamic stability of mimetite Pb5(AsO4)3Cl at 5-35ºC. Mineralogia Polonica Special Papers, 28, 16-18.
 • Manecki, M., Bogucka, A., Bajda, T., Borkiewicz, O. (2006) Decrease of Pb bioavailability in solis by addition of phosphate ions. Environmental Chemistry Letters, 3, 178-181.
 • Mozgawa, W., Bajda, T. (2006) Application of vibrational spectra in the studies of cation sorption on zeolites. Journal of Molecular Structure, 792-793, 170-175.
 • Ratajczak, T., Fijał, J., Rzepa, G., Bajda, T. (2006) Rudy darniowe jako sorbenty mineralne – badania jakości i propozycje zasad dokumentowania. Górnictwo Odkrywkowe, XLVIII (1-2), 141-145.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Sikora, M. (2006) Speciation and concentration of trace elements in the ferruginous sediments of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2a), 474-478.
 • Rzepa, G., Budzyń, B., Bajda, T. (2006) Iron oxides in the weathering zone of serpentinites from the Szklary massif (Lower Silesia) – preliminary mineralogical description. Mineralogia Polonica Special Papers, 28, 190-192.

2005


 • Bajda, T. (2005) Chromatite Ca[CrO4] in the soil polluted with electroplating effluents (Zabierzów, Poland). Science of the Total Environment, 336, 269-274.
 • Bajda, T., Ratajczak, T. (2005) Możliwość wykorzystania bełchatowskich iłów beidellitowych jako sorbentów pierwiastków toksycznych na przykładzie związków chromu. Górnictwo Odkrywkowe, XLVII (2), 39-43.
 • Bajda, T., Rzepa, G. (2005) Mineralogy of ferruginous precipitates from Kokino Nero (Greece) and their relation to those from the polish Carpathians. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 265-268.
 • Bajda, T., Szmit, E., Manecki, M. (2005) Solubility of mimetite Pb5(AsO4)3Cl at 20ºC and pH from 2.0 to 12.0. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 27-30.
 • Bogucka, A., Manecki, M., Bajda, T., Borkiewicz, O. (2005) Pyromorphite formation from goethite-adsorbed phosphate ions. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 35-38.
 • Mozgawa, W., Bajda, T. (2005) Spectroscopic study of heavy metals sorption on clinoptilolite. Physics and Chemistry of Minerals, 31, 706-713.
 • Mozgawa, W., Bajda, T., Sikora, M. 2005. Spectroscopic study of metals sorption on Carpathian zeolites. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 337-340.
 • Strycharczyk, M., Manecki, M., Bajda, T., Gaweł, A., Mozgawa, W. (2005) Synthesis of pyromorphite-mimetite solid solutions from aqueous solutions – preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 225-228.
 • Wegner, M., Manecki, M., Bajda, T. (2005) Removal of Pb from aqueous solutions by phosphorous fertilizers. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 25, 246-249.

2004


 • Bajda, T., Franus, W., Manecki, A., Manecki, M., Mozgawa, W., Sikora, M. (2004) Sorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians. Polish Journal of Environmental Studies, 13, Suppl. III, 7-10.
 • Bajda, T., Klojzy-Karczmarczyk, B., Fijał, J., Rzepa, G., Mazurek, J. (2004) Sorpcja Cu(II), Zn(II) i Hg(II) na naturalnych i modyfikowanych rudach darniowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20 (z.spec. 2), 83-98.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Ratajczak, T. (2004) Właściwości sorpcyjne rud darniowych – dotychczasowy stan badań. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20 (z.spec. 2), 47-59.

2002


 • Krajewski, M., Bajda, T. (2002) Zróżnicowanie mineralogiczne i geochemiczne górnojurajskich wapieni zrębu Zakrzówka, region krakowski, południowa Polska. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 28/4, 129-143.

2000


 • Bajda, T. (2000) Mineralogy and geochemistry of chromium compounds of the weathering zone of serpentinites from the Szklary massif (Lower Silesia). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 17, 111-113.

CONFERENCE MATERIALS


2019

 • Koteja, A., Matusik, J. (2019) Photoactive hybrid nanomaterials derived from layered minerals. W: ICYG 2019: International Conference of Young Geologists: April 3-5 2019, Herl’any, 45-47.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2019) Mg/Al LDH formation via transformation of minerals through the AlCl3 hydrolysis. W: ICYG 2019: International Conference of Young Geologists: April 3-5 2019, Herl’any, 97-98.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2019) Enhanced removal efficiency of Pb(II) and Cd(II) by kaolin impregnated with zerovalent iron particles. W: ICYG 2019: International Conference of Young Geologists: April 3-5 2019, Herl’any, 64-66.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2019) Halloysite-supported iron oxide particles for As(V) removal: adsorption mechanism investigation by the XPS and Mössbauer spectroscopy. W: ECMS 2019 [Dokument elektroniczny]: European Conference on Mineralogy and Spectroscopy:[September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic], 29.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2019) The effect of M(II)/M(III) molar ratio on the LDH structure derived from chemicals and minerals: a spectroscopic study using FTIR, Raman and XPS. W: ECMS 2019 [Dokument elektroniczny]: European Conference on Mineralogy and Spectroscopy:[September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic], 36.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2019) Physico-chemical studies of Mg/Fe and Mg/Al Layered Double Hydroxides obtained via transformation of minerals. W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Clay Science and Technology: July 2019, Paris :book of abstracts, 540.
 • Matusik, J., Rybka, K., Maziarz, P., Hyla, J., Kuzdro, J., Toboła, B. (2019) Halloysite-LDH heterostructured materials: performance in removal of selected anions from aqueous solutions. W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Clay Science and Technology: July 2019, Paris :book of abstracts, 428.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2019) Effectiveness of As(V) removal from wastewaters by layered double hydroxides impregnated with Fe oxide. W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Clay Science and Technology: July 2019, Paris :book of abstracts, 430.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2019) Characterization of hydrotalcite/pyroaurite-like anion adsorbents derived from magnesite and dolomite. W: Sorbenty mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie. [abstrakty z konferencji: 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1, 57–58.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2019) Enhanced sulphate removal by precipitation and adsorption using Ca(OH)2 and synthetic layered double hydroxide: acid mine drainage case study.  W: Sorbenty mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie. [abstrakty z konferencji: 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83 65955-37-1, 48-49.
 • Andrunik M., Bajda T. (2019). Sorpcja atrazyny na minerałach ilastych modyfikowanych surfaktantami organicznymi – przegląd literatury. Sorbenty Mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, 16–17 września 2019, Jerzmanowice, Polska. In: book of anstracts, Bajda T. (red),  pp. 9–10.
 • Bajda T., Tuchowska M., Muir B., Kowalik M., Socha R.P. (2019). Sorption of molybdates and tungstates on modified smectites. EUROCLAY 2019: international conference on clay science and technology, 1-5 July, 2019, Paris, France. In: book of abstracts, pp. 108.
 • Gara P., Wisła-Walsh E., Bajda T. (2019). Granulacja dwustopniowa sorbentów kompozytowych do obniżania zawartości siarki w żeliwie. Sorbenty Mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, 16–17 września 2019, Jerzmanowice, Polska. In: book of anstracts, Bajda T. (red),  pp. 35–36.
 • Manecki M., Puzio B., Solecka U., Bajda T., Topolska J. (2019). Compositional analysis of PO4, AsO4, and VO4 in Pb-apatites with Raman spectroscopy. ECMS 2019: 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy, September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic. In: book of abstracts, pp. 29.
 • Nowak P., Muir B., Nabagło D., Bajda T. (2019). Materiały funkcjonalizowane na bazie popiołów lotnych aktywowanych ściekami z energetyki zawodowej. Sorbenty Mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, 16–17 września 2019, Jerzmanowice, Polska. In: book of anstracts, Bajda T. (red),  pp. 52–53.
 • Puzio B., Solecka U., Manecki M., Bajda T. (2019). Thermodynamics of pyromorphite – vanadinite solid solution series. ICYG 2019: XXth International Conference of Young Geologists, April 3-5 2019, Herl’any, Slovakia. In: abstract book, Bakalár T. et al (eds), pp. 87–88.
 • Solińska A., Bajda T. (2019). Low-cost materials as the sorbents for organic compounds removal: a review. 12th GEOSYMPOSIUM of young researchers SILESIA 2019, 2–4 September 2019, Tarnowskie Góry. In: book of abstracts, Abramowicz A., Bracławska A., Brom A., Fiedor D., Kondas M., Ślósarczyk K. (eds), pp. 58.
 • Topolska J., Bajda T., Puzio B., Manecki M., Kozub-Budzyń G. (2019). Time as a challenging constraint of experimental studies in applied mineralogy of apatites. CAGG-AGH-2019: “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100th anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference, 10-13 September 2019, Kraków. In: book of abstracts, Jarzyna J., Krakowska-Madejska P., Sowiżdżał A. (eds).
 • Tuchowska M., Bajda T. (2019). Modification of bentonite with mixed cationic-nonionic surfactants. EUROCLAY 2019: international conference on clay science and technology, 1-5 July, 2019, Paris, France. In: book of abstracts, pp. 609.
 • Wołowiec M., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G., Bajda T. (2019). Characterization of aluminum-based drinking water treatment residuals. EUROCLAY 2019: international conference on clay science and technology, 1-5 July, 2019, Paris, France. In: book of abstracts, pp. 645.
 • Wołowiec M., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G., Bajda T. (2019). Produkty odpadowe jako alternatywne sorbenty metali ciężkich – przegląd. Sorbenty Mineralne 2019: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, 16–17 września 2019, Jerzmanowice, Polska. In: book of abstracts, Bajda T. (red),  pp. 81–82.
 • Gołdyn R., Jedliński J., Grosseau-Poussard J. L., Dąbek J.,  Prażuch J, Michalski A., Rosiński M., Ziąbka M., Wójcik-Bania M., Nocuń M. (2019) The effect of hafnium additions on residual stresses in scales growing at 1150oC in air on Pulse-Plasma-Sintered Β-NiAl. Corrosion 2019: 12th international scientific corrosion conference : 27–29.05.2019, Warszawa, Poland. s. 22-23
 • Wójcik-Bania M., Stochmal E. (2019) Redukcja barwników organicznych przy użyciu nanocząstek srebra osadzonych na sieciach polisiloksanowych – Reduction of organic dyes using silver nanoparticles deposited on polysiloxaone networks. W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT – ISBN: 978-83-65955-37, s. 83–84.

2018


 • Rybka, K., Matusik, J. (2018) Synthesis of Mg−Fe layered double hydroxides from minerals and their sorption affinity towards Cr(VI). III international conference on Applied mineralogy & advanced materials: MMS 2018 Minerals & Materials Sciences: bridging materials & minerals sciences: Bari, Italy, July, 24–26, 2018. ISSN 2464-9147, s. 77.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2018) The structural stability of Mg−Al LDH impregnated with iron oxide particles used for As(V) removal. III international conference on Applied mineralogy & advanced materials: MMS 2018 Minerals & Materials Sciences : bridging materials & minerals sciences: Bari, Italy, July, 24–26, 2018. ISSN 2464-9147, s. 58.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2018) Photoresponsive behavior of α-zirconium phosphate functionalized with azobenzenes. III international conference on Applied mineralogy & advanced materials: MMS 2018 Minerals & Materials Sciences : bridging materials & minerals sciences: Bari, Italy, July, 24–26, 2018. ISSN 2464-9147, s. 45.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2018) The novel magnetic adsorbents doped with Fe3O4 nanoparticles for the removal of As(V) and Cr(VI) by adsorption. Herl’any 2017: International conference of young geologists, Dobczyce n. Kraków. Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1, s. 44-45.
 • Koteja, A., Góra, K., Łepko, A., Biskup, I., Matusik, J. (2018) Photoactivity of organically modified layered minerals. Herl’any 2017: International conference of young geologists, Dobczyce n. Kraków. Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1, s. 32-33.
 • Luberda-Durnaś, K., Koteja, A., Szczerba, M., Matusik, J., Łasocha, W. (2018) New hybrid compound – α-zirconium phosphate intercalate with p-aminoazobenzene: structure determination and interaction with UV radiation revealed by molecular modeling. 60 Konwersatorium krystalograficzne: warsztaty i walne zebranie PTKryst: Wrocław, 27–29 VI 2018 r, e-ISBN: 978-83-939559-4-7 – s. 222-223.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2018) The quality of Mg−Fe layered double hydroxide derived from magnesite and hematite. 55th annual meeting The Clay Minerals Society, University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA) June 11-14, 2018, s. 204.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2018) Maghemite particles supported on halloysite as magnetically responsive composites for effcient As(V) removal. 55th annual meeting The Clay Minerals Society, University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA) June 11-14, 2018, s. 170.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2018) Monitoring the azobenzene isomerization in layered intercalation compounds using the infrared spectroscopy. 55th annual meeting The Clay Minerals Society, University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA) June 11-14, 2018, s. 136.
 • Matusik, J., Rybka, K., Kuzdro, J., Toboła, B. (2018) Halloysite-based hybrid composites with synthetic LDH and their affinity to remove anions. 55th annual meeting The Clay Minerals Society, University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA) June 11-14, 2018, s. 169.
 • Matusik, J., Hyla, J. (2018) Removal of chromates and arsenates by halloysite-LDH composites. 9th Mid-European Clay Conference: Zagreb, September 17–21, 2018, ISBN 978-953-6923-39-7, s. 77.
 • Rybka, K., Matusik, J. (2018) Mg−Fe LDH derived from magnesite and hematite and its affinity towards sulphates. 9th Mid-European Clay Conference: Zagreb, September 17–21, 2018, ISBN 978-953-6923-39-7, s. 94.
 • Koteja, A., Luberda-Durnaś, K., Szczerba, M., Matusik, J. (2018) Highly ordered α-zirconium phosphate intercalate with p-aminoazobenzene: structure refinement and interaction with UV radiation revealed by molecular modelling. 9th Mid-European Clay Conference: Zagreb, September 17–21, 2018, ISBN 978-953-6923-39-7, s. 63.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2018) Application of halloysite impregnated with Fe0 particles for acid mine drainage water treatment. 9th Mid-European Clay Conference: Zagreb, September 17–21, 2018, ISBN 978-953-6923-39-7, s. 78.
 • Bajda T. 2018. Oxyanions sorption by organo-smectite. 55th Annual Meeting The Clay Minerals Society, Urbana-Champaign, June 11-14, 2018, Illinoi, USA. In: book of abstracts, 40 p.
 • Bajda T., Muir B., Nowak P. (2018) Hybrid sorption properties of zeolites: adsorption of As(V), P(V) and Cl – by clinoptilolite exchanged with Pb, Zn and Cd. 10th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites – Zeolite 2018, 24–29 June 2018, Krakow, Poland. In: book of abstracts, Franus W., Madej J. (eds), pp. 121-122.
 • Holmberg J., Bajda T., Hantler A. (2018) How to Quantify Asbestos combining Point Counting and combined X-ray Diffraction, Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis. Petrology in Narrow and Wide Perspective: 25 Years of Sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25-28 October 2018, Brunów, Poland. In: Mineralogia – Special Papers, 48, 54 p.
 • Tuchowska M., Bajda T., Rzepa G., Dębiec K., Drewniak Ł. (2018) Batch and column sorption of As(V) onto bog iron ores. Petrology in Narrow and Wide Perspective: 25 Years of Sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25-28 October 2018, Brunów, Poland. In: Mineralogia – Special Papers, 48, 88 p.
 • Tuchowska M., Bajda T., Rzepa G., Dębiec K., Drewniak Ł. (2018) GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018, 12–14 September 2018, Istebna. In: book of abstracts, Bracławska A. et al. (eds), e-ISBN: 978-83-951016-0-1. 57 p.
 • Wołowiec M., Bajda T., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G. (2018) Comparison of sorption properties of water treatment residuals. GEOSYMPOSIUM of Young Researchers SILESIA 2018, 12–14 September 2018, Istebna. In: book of abstracts, Bracławska A. et al. (eds), e-ISBN: 978-83-951016-0-1. 59 p.
 • Wołowiec M., Bajda T., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G. (2018) Effectiveness of water treatment residuals in removing heavy metals and metalloids from aqueous solutions. Petrology in Narrow and Wide Perspective: 25 Years of Sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, 25-28 October 2018, Brunów, Poland. In: Mineralogia – Special Papers, 48, 92 p.
 • Wołowiec M., Bajda T., Komorowska-Kaufman M., Pruss A., Rzepa G. (2018) Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody — Removal of heavy metals and metalloids using water treatment residuals as adsorbents. In: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality, Dymaczewski Z. et al. (eds). Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Lemański J.F., Zabawa S.). ISBN: 978-83-64959-04-2. pp. 383–385.

2017


 • Koteja, A., Matusik, J. (2017) UV triggered basal spacing shifts in smectite intercalates. W: ICC 2017: XVI International Clay Conference: Granada, Spain, July, 17–21, 2017, Vol. 7, ISSN 2464-9147, ISBN: 978-88-7522-089-1. s. 426.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2017) Layered minerals as supports for magnetite nanoparticles and their use for aqueous As(V) removal. W: ICC 2017: XVI International Clay Conference: Granada, Spain, July, 17–21, 2017, Vol. 7, ISSN 2464-9147, ISBN: 978-88-7522-089-1. s. 527.
 • Koteja, A., Góra, K., Matusik, J. (2017) Kanemite as a precursor for the synthesis of photoactive layered materials. W: ICC 2017: XVI International Clay Conference: Granada, Spain, July, 17–21, 2017, Vol. 7, ISSN 2464-9147, ISBN: 978-88-7522-089-1. s. 425.
 • Łepko, A., Biskup, I., Koteja, A., Matusik, J. (2017) Insight into the structure of kaolinite and layered zirconium phosphate intercalated with photoactive molecules. W: ICC 2017: XVI International Clay Conference: Granada, Spain, July, 17–21, 2017, Vol. 7, ISSN 2464-9147, ISBN: 978-88-7522-089-1. s. 472.
 • Matusik, J., Koteja, A., Łepko, A. (2017) The synthesis approach for the intercalation of photoactive molecules into kaolinite and layered zirconium phosphate. W: Living clays : The 54th Annual Clay Minerals Society conference: from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada, s. 13-14.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2017) The LDH-based magnetic nanocomposites for the removal of As(V) and Mo(VI) anionic species. W: Living clays : The 54th Annual Clay Minerals Society conference: from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada, s. 86–87.
 • Koteja, A., Góra, K., Matusik, J. (2017) Monitoring and understanding the UV induced structural changes for functionalized zmectites and kanemite. W: Living clays : The 54th Annual Clay Minerals Society conference: from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada, s. 79–80.
 • Dębiec, K., Rzepa, G., Bajda, T., Uhrynowski, W., Krzysztoforski, J., Skłodowska, A., Drewniak, Ł. (2017) Możliwości zastosowania darniowych rud żelazowych jako sorbentu w technologii usuwania arsenu z zanieczyszczonych wód. In: Sorbenty mineralne 2017: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, Bajda T. (ed.). Kraków: Wydawnictwa AGH, 2017. ISBN: 978-83-7464-944-5. pp. 15–18.
 • Brylewska, K., Król, M., Kornaus, K., Bajda, T.,  Mozgawa, W. (2017) Sorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites. EYEC monograph: 6th European Young Engineers Conference: April 24–26, Warsaw. In: Nowak B., Werner Ł., Wierzba P (eds.) Warsaw: University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, 2017. ISBN: 978-83-936575-4-4. 237 p.
 • Brylewska, K., Król, M., Bajda, T., Mozgawa, W. (2017) Spectroscopic studies of modified synthetic zeolites ZSM−5 and mordenite. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy: From Molecules to Functional Materials. Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017. In: Koleżyński A., Król M. (eds.), AGH University of Science and Technology, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. ISBN: 978-83-63663-94-0. 288 p.
 • Brylewska, K., Bajda, T., Mozgawa, W. (2017) Modified structure of mordenite – studies of sorption properties. 6th international PhD seminar Kraków – Dresden – Warsaw, 29 November–1 December 2017, Kraków. In: book of abstracts, Pędzich Z., Wojciechowski K. (eds.) Kraków: AGH University of Science and Technology, 2017. ISBN: 978-83-65955-01-2. pp. 34–35.
 • Bajda, T., Manecki, M. Matyjasik, M. (2017) The early stages of mimetite dissolution in EDTA studied with atomic force microscopy and scanning electron microscopy. Goldschmidt2017, Paris, France, August 13–18, 2017. In book of abstracts.
 • Bajda T. (2017) Porównanie zdolności sorpcyjnych sorbentów mineralnych względem anionowych form pierwiastków. FGF: Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne. Lublin 23–26 kwietnia 2017. In: Book of abstracts, Lublin, 2017. ISBN: 978-83-65133-18-2. 25 p.
 • Wójcik-Bania M., Łącz A., Nyczyk-Malinowska A., Hasik M. (2017) Influence of Si-H groups on thermal decomposition of PMHS networks with introduced Q units. XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials: Kraków-Białka Tatrzańska, 3-7.09.2017.  eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0, s. 161
 • Olejarka J., Hasik M., Strzezik J., Marzec M., Bernasik A., Wójcik-Bania M. (2017) Polysiloxane-silazane networks as supports for metallic platinum. XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials : Kraków-Białka Tatrzańska, 3-7.09.2017.  eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0, s. 163
 • Wójcik-Bania M., Nyczyk-Malinowska A., Hasik M. (2017) SiCO materials obtained from cross-linked polysiloxanes differing in architecture and contents of Si-H groups, XIVth international conference on Molecular spectroscopy: from molecules to functional materials: Kraków–Białka Tatrzańska, 3-7.09.2017.  eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0, s. 162
 • Chechelska A., Olejarka J., Wójcik-Bania M., Marzec M., Bernasik A., Hasik M. (2017) Polysiloxane and polysiloxane-silazane networks with incorporated palladium particles. ISPO 2017: 11th International Workshop on Silicone Polymers: 2-6.07.2017, Snekkersten, Denmark. Book of abstracts: Department of Chemical and Biochemical Engineering, DTU, cop. 2017. s. 59.
 • Wójcik-Bania M., Krowiak A., Strzezik J., Hasik M. (2017) Sieci polisiloksanowe, o tej samej strukturze i różnym rozmieszczeniu grup redukujących w wyjściowych układach, zawierające cząstki Pt – porównanie właściwości fizykochemicznych i katalitycznych – Polysiloxane networks with the same structure and different distribution of reducing groups in starting systems, containing Pt particles – comparison of physicochemical and catalytic properties, XLIX Polish annual conference on Catalysis, 15-17.03.2017 Kraków, Poland. red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.] – Kraków: IKiFP PAN, ISBN: 978-83-60514-26-9, s.257

2016


 • Matusik, J., Koteja, A. (2016) Kaolinite co-intercalated with benzylalkylammonium salts and azobenzene: structural features and photoswitching effect. Resurgent clays: 53rd annual meeting of the Clay Minerals Society: June 5–8, 2016 : Atlanta, Georgia : program & abstracts.
 • Koteja, A., Szczerba, M., Matusik, J. (2016) Molecular dynamics simulations of azobenzene intercalates in smectites. 8th Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2016) Na-montmorillonite modified with ammonium salts and azobenzene as a photoactive nanomaterial. Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 87–88.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2016) Photoactivity of azobenzene intercalated in organo-smectites. W: Resurgent clays : 53rd annual meeting of the Clay Minerals Society : June 5–8, 2016 : Atlanta, Georgia : program & abstracts.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2016) Structural differences of kaolinite and montmorillonite co-intercalated with ammonium salts and azobenzene. W: MECC 2016: 8th Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2016) The effect of experimental factors on alkali activation of halloysite. W: MECC 2016 : 8th Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2016) The influence of alkali concentration and temperature on chemical activation of halloysite / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 97–98.
 • Natkaniec-Nowak, L., Drzewicz, P., Bąk, M., Matusik, J., Kowalczyk, J., Bogdasarov, M., Ivanina, A.V. (2016) Fossil resins from Jambi province (Sumatra, Indonesia) – proxy indicators of palaeoenvironment and palaeoclimate of Sundaland. W: ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House
 • Wołowiec, M., Muir, B., Bajda, T. (2016) Sorption of organic compounds by organo-zeolites. XVII International Conference of Young Geologists Herl’any 2015. Svaty Jur, Slovakia, 14–16 April, 2016. In: Geology, Geophysics and Environment 42, 1, 139–140.
 • Wołowiec, M., Muir, B., Bajda, T. (2016) Organo-zeolity jako sorbenty lotnych związków organicznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W: Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł”: 30–31 maja 2016, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. ISBN: 978-83-62922-63-5. s. 40–41.
 • Tuchowska, M., Bajda, T., Rzepa, G., Dębiec, K., Drewniak, Ł. (2016). Arsenic interactions with bog iron ores – As(III) and As(V) adsorption–desorption study. XVII International Conference of Young Geologists Herl’any 2015. Svaty Jur, Slovakia, 14–16 April, 2016. In: Geology, Geophysics and Environment 42, 1, 133–134.
 • Solecka, U., Zelek, S., Bajda, T. (2016) The Rietveld refinement studies of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series. XVII International Conference of Young Geologists Herl’any 2015. Svaty Jur, Slovakia, 14–16 April, 2016. In: Geology, Geophysics and Environment 42, 1, 127–128.
 • Solecka, U., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2016) Thermodynamic stability of pyromorphite-vanadinite solid solution series. Goldschmidt2016. 26th Goldschmidt Conference: Yokohama, Japan, 26th June – 1st July, 2016. In: Book of Abstacts, 2906.
 • Muir, B., Bajda, T. (2016) Molybdates and tungstates removal by organo-smectites – a function of time, initial concentration and pH. Goldschmidt2016. 26th Goldschmidt Conference: Yokohama, Japan, 26th June – 1st July, 2016. In: Book of Abstacts, 2171.
 • Muir, B., Andrunik, D., Bajda, T. (2016) Molybdates and tungstates sorption on organo-smectites as a process controlled by the type and amount of surfactant. XVII International Conference of Young Geologists Herl’any 2015. Svaty Jur, Slovakia, 14–16 April, 2016. In: Geology, Geophysics and Environment 42, 1, 102–103.
 • Drewniak, L., Debiec, K., Krzysztoforski, J., Rzepa, G., Bajda, T. (2016) – MicroAsOx – Microbial system for arsenic removal from contaminated waters. New Biotechnology 33/S, S54–55.
 • Dębiec, K., Rzepa, G., Bajda, T., Krzysztoforski, J., Drewniak, L., (2016) – The influence of bog iron ore roasting on its arsenic sorption properties and destabilization caused by presence of microorganisms. New Biotechnology 33/S, S129.
 • Bajda, T., Muir, B. (2016) Zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji mechanizmów sorpcji anionowych form pierwiastków na pochodnych organicznych minerałów krzemianowych. IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Lublin, 7-9 czerwca 2016. In: Hubicki Z (Ed.), Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 712-715.
 • Hasik M., Wójcik-Bania M.,  Nyczyk-Malinowska A., Owińska M. (2016) Cross-linked polysiloxanes – materials for a variety of applications. W: 8th European silicon days: 28-31.08.2016, Poznań, Wielkopolska Centre for Advanced Technologies; Adam Mickiewicz University in Poznań, cop. 2016. — ISBN: 978-83-64864-86-5, s. 120.
 • Wójcik-Bania M., Krowiak A., Strzezik J., Hasik M. (2016) Sieci poliwinylosiloksanowe z wprowadzonymi cząsteczkami platyny lub palladu – porównanie właściwości fizykochemicznych i katalitycznych – Polyvinylsiloxane networks with incorporated platinum or palladium particles – comparison of physicochemical and catalytic properties, XLVIII Polish annual conference on Catalysis, 16-18.03.2016 Kraków, Poland. red. U. Filek, B. Sulikowski; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. – Kraków: IKiFP PAN, ISBN: 978-83-60514-24-5, s. 321.
 • Wójcik-Bania M., Krowiak A., Strzezik J., Hasik M. (2016) Sieci polimetylowodorosiloksanowe o właściwościach redukujących – nośniki dla katalizatorów palladowych – Polymethylhydosiloxane networks showing reducing properties – carriers for palladium catalysts, XLVIII OKK : XLVIII Polish annual conference on Catalysis, 16-18.03.2016 Kraków, Poland. red. U. Filek, B. Sulikowski; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. – Kraków: IKiFP PAN, ISBN: 978-83-60514-24-5, s. 322.

2015


 • Koteja, A., Matusik, J. (2015) Structure and photoresponse of azobenzene-smectite intercalation compounds to UV radiation. W: EUROCLAY 2015: International conference on Clay science and technology, Edinburgh, 5th–10th July: programme & abstracts, s. 20.
 • Prokop, A., Maziarz, P., Matusik, J. (2015) Removal of selected anions by raw halloysite and smectite clay. Geology, Geophysics & Environment, vol. 41 no. 1, s. 125-126. XVI International conference of young geologists: Herl’any 2015.
 • Maziarz, P., Prokop, A., Matusik, J. (2015) Raw, acid activated and calcined halloysite for metals and metalloids adsorption: sorption capacity and mechanisms. W: EUROCLAY 2015: International conference on Clay science and technology, Edinburgh, 5th–10th July: programme & abstracts, s. 213.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2015) Preparation and characterization of azobenzene-smectite photoactive mineral nanomaterials. Geology, Geophysics & Environment, vol. 41 no. 1, s. 99-100. XVI International conference of young geologists: Herl’any 2015.
 • Matusik, J., Koteja, A. (2015) Organo-kaolinite: 50 Å intercalation compound with azobenzene. W: EUROCLAY 2015: International conference on Clay science and technology, Edinburgh, 5th–10th July: programme & abstracts, s. 23.
 • Radziemska, M., Mazur, Z., Fronczyk, J., Matusik, J. (2015) Co-remediation method of nickel contaminated soil by halloysite and Indian mustard Brassica juncea L.
  W: EUROCLAY 2015: International conference on Clay science and technology, Edinburgh, 5th–10th July: programme & abstracts, s. 214.
 • Szala, B., Bajda, T, Matusik, J. (2015) BTX sorption on Na-P1 organo-zeolites as a process controlled by the type of surfactant. W: Scientific Research Abstracts: AMAM 2015: international conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials : Taranto, Italy, June, 7–12, 2015, Vol. 4 / eds. Claudia Belviso, Saverio Fiore. Bari: Digilabs, s. 106.
 • Maziarz, P., Prokop, A., Matusik, J. (2015) A comparative study on the removal of Pb(II), Zn(II), Cd(II) and As(V) by natural, acid activated and calcinated halloysite. Geology, Geophysics & Environment, vol. 41 no. 1, s. 108–109. XVI International conference of young geologists: Herl’any 2015.
 • Szala, B., Bajda, T. (2015) Molybdates sorption on smectite modified by long-chain quaternary ammonium salts. Goldschmidt2015. Prague, Czech Republic, August 16–21, 2015. In: Book of Abstacts, 3048.
 • Solecka, B., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2015). Structural and vibrational behaviour of pyromorphite-vanadinite solid solution series. XVI International Conference of Young Geologists Herl’any 2015. Herlany, Slovakia, 6–9 May, 2015. In: Geology, Geophysics & Environment, 41: 135-136.
 • Solecka, B., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2015) Solubility of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results. Goldschmidt2015. Prague, Czech Republic, August 16–21, 2015. In: Book of Abstacts, 2942.
 • Bajda, T., Szala, B. (2015) The removal of tungstates from aqueous solution by organo-smectites. Goldschmidt2015. Prague, Czech Republic, August 16–21, 2015. In: Book of Abstacts, 179.
 • Bajda, T., Szala, B. (2015) Removal of vanadium(VI) from aqueous solution by HDTMA-modified clinoptilolite. AMAM 2015: International conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials. Taranto, Italy, June, 7–12, 2015. In: Scientific Research Abstracts, vol. 4, 110.
 • Bajda, T. (2015) Organo-zeolite as sorbents of organic and inorganic compounds. International Scientific Conference: Zeolites in Agriculture, Environmental Protection and Building, Lublin, Poland, 26-27 February, 2015.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Łącz A. (2015) Cross-linked PMHS/Pt systems – physicochemical properties. International Workshop on Silicon-Based Polymers: 26-30.04.2015, Aussois, Francja.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Nowicka K., Łącz A. (2015) Pyrolytic transformation of polyvinylsiloxane networks containing platinum – FTIR studies. International Workshop on Silicon-Based Polymers: 26-30.04.2015, Aussois, Francja.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Krowiak A., Strzezik J. (2015) Układy otrzymane z polimetylowodorosiloksanu zawierające platynę – właściwości fizykochemiczne i katalityczne – Systems based on polymethylhydrosiloxanes containing platinum – physicochemical and catalytic properties, XLVII Polish annual conference on Catalysis, 16-18.03.2015 Kraków, Poland. red. U. Filek, B. Sulikowski; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,  [etc.]. – Kraków: IKiFP PAN, ISBN: 978-83-60514-22-1, s. 316–317.

2014


 • Szala, B., Bajda, T., Matusik, J. (2014) Quantitative determination of quaternary ammonium salts in organo-zeolites by FTIR. W: 6th FEZA conference: Porous systems: from novel materials to sustainable solutions: 8-11.09.2014, Leipzig, Germany, s. 449.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2014) Sorption efficiency of selected metals on kaolinites grafted with aminoalcohols. W: MECC 14: 7th Mid-European Clay Conference: 16-19.09.2014, Dresden, Germany, s. 289.
 • Prokop, A., Matusik, J. (2014) Removal of chromate, arsenate and phosphate oxyanions by halloysite from Dunino deposit, Poland. W: MECC 14: 7th Mid-European Clay Conference: 16-19.09.2014, Dresden, Germany, s. 294.
 • Bahranowski, K., Gaweł, A., Klimek, A., Matusik, J., Michalik-Zym, A., Serwicka, E., Wisła-Walsh, E., Włodarczyk, W. (2014) Pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air – textural chracterization. W: MECC 14: 7th Mid-European Clay Conference: 16-19.09.2014, Dresden, Germany, s. 105.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2014) Efficiency and mechanism of heavy metals sorption on grafted kaolinites of different structural order. W: Everything is big: from nanoparticles to planets : 51st annual meeting of the Clay Minerals Society, 17-21.05.2014, Texas A&M University, s. 137-138.
 • Prokop, A., Matusik, J. (2014) Competitive sorption of selected anions on modified halloysite. Geology, Geophysics & Environment, 40 no. 1, s. 118-119. International conference of Young geologists Herl’any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland.
 • Maziarz, P., Matusik, J. (2014) The kinetics of heavy metals immobilization by modified halloysite. Geology, Geophysics & Environment, 40 no. 1, s. 108-109. International conference of Young geologists Herl’any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland.
 • Koteja, A., Matusik, J. (2014) Improved copper sorption on grafted kaolinites of different structural order. Geology, Geophysics & Environment, 40 no. 1, s. 96-97. International conference of Young geologists Herl’any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland.
 • Szala, B., Bajda, T., Matusik, J. (2014) Quantitative determination of ammonium salts in organo-zeolites by infrared spectroscopy. Geology, Geophysics & Environment, 40 no. 1, s. 131-132. International conference of Young geologists Herl’any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland.
 • Turek, P., Hycnar, E., Bajda, T. (2014) Changes in physical structure during calcination of carbonate rocks. XV International Conference of Young Geologists Herl’any 2014. Międzybrodzie Żywieckie, Poland, 8–10 May, 2014. In: Geology, Geophysics & Environment, 40: 133-134.
 • Szala, B., Bajda, T., Jeleń, A. (2014) Removal of chromium(VI) from aqueous solutions using zeolites modified with HDTMA and ODTMA surfactants. 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. Belgrade, Serbia, 8–13 June, 2014. In: Book of abstracts, 225-226.
 • Szala, B., Bajda, T. (2014) Sorption of benzene, toluene and p-xylene on HDTMA-modified synthetic zeolite Na−P1. 6th FEZA Conference: Porous System: Form Novel Materials to Sustainable Solutions. Leipzig, Germany, 8-11 September, 2014. In: Book of abstracts, dysk flash, 637.
 • Młynarska, M., Manecki, M., Bajda, T. (2014) Structural and Raman spectroscopy studies of schultenite – phosphoschultenite isomporphic series. XV International Conference of Young Geologists Herl’any 2014. Międzybrodzie Żywieckie, Poland, 8–10 May, 2014. In: Geology, Geophysics & Environment, 40: 110-111.
 • Janicka U., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2014) Vibrational spectroscopic study of pyromorphite-vanadinite solid solution series. 21st General Meeting of IMA: Delving Deeper: Minerals as Mines of Information. Johannesburg, South Africa, 1–5 September, 2014. In: Abstract volume, Dysk Flash, 164.
 • Janicka, U., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2014) Spectroscopic study of mimetite-vanadinite solid solution series – preliminary results. EGU European Geosciences Union: General Assembly 2014. Vienna, Austria, 27 April–02 May 2014. In: Abstracts & Programme, Dysk Flash, Geophysical Research Abstracts, 16, EGU2014-5193-2.
 • Janicka, U., Bajda, T., Topolska, J., Manecki, M. (2014) Optimization of synthesis conditions of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series. XV International Conference of Young Geologists Herl’any 2014. Międzybrodzie Żywieckie, Poland, 8–10 May, 2014. In: Geology, Geophysics & Environment, 40: 88.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Strzezik J., Krowiak A. (2014) Polysiloxane networks and SiCO ceramics obtained from them as supports for Platinum catalysts. W: 3rd International PhD seminar: 25-26 September 2014, Dresden-Kraków-Warsaw, Technische Universität Dresden, s.38.
 • Wójcik-Bania M., Hasik M., Krowiak A., Strzezik J. (2014) Sieci polisiloksanowe otrzymane z polimetylowodorosiloksanu jako nośniki dla katalizatorów platynowych – Polysiloxane networks obtained from polymethylhydrogensiloxane as supports for platinum catalysts, XLVI Polish annual conference on Catalysis, 19-21.03.2014 Kraków, Poland. red. U. Filek, B. Sulikowski; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. – Kraków: IKiFP PAN, ISBN: 978-83-60514-19-1, s. 40–41.

2013


 • Matusik, J., Wścisło, A. (2013) Equilibrium and kinetic study of heavy metals sorption on grafted halloysite. W: 50th Anniversary of The Clay Minerals Society: 1963-2013: annual meeting: October 6-10, 2013, Urbana-Champaign : program & abstracts. S. 165-166.
 • Matusik, J., Matykowska, L. (2013) Chromate and arsenate removal by kaolinite intercalated with ammonium salts. W: 50th Anniversary of The Clay Minerals Society: 1963-2013: annual meeting: October 6-10, 2013, Urbana-Champaign : program & abstracts. S. 167-168.
 • Matusik, J., Wścisło, A. (2013) Lead sorption on halloysite grafted with aminoalcohols. XV International Clay Conference: 7-11 July 2013 Rio de Janeiro, Brazil, abstract no. 532.
 • Matusik, J., Bajda, T. (2013) Sorption of arsenate and phosphate on positively charged kaolinites. XV International Clay Conference: 7-11 July 2013 Rio de Janeiro, Brazil, abstract no. 531.
 • Turek, P., Szala, D., Czerwiński, J., Bajda, T., Matusik, J. (2013) BTX sorption by surfactant-modified synthetic zeolite. Mineralogical Magazine, vol. 77 no. 5, s. 2366. Goldschmidt Conference Abstracts: Florence, Italy, August 25-30, 2013.
 • Wścisło, A., Matusik, J. (2013) Halloysite-based material with improved cation sorption properties. Geology, Geophysics & Environment 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 553–554. Herlandia 2013: XIV international conference of young geologists Herl’any, Svätý Jur, Slovak Republic, 4-6 April 2013.
 • Matykowska, L., Matusik, J. (2013) Intercalates of kaolinite with ammonium salts and their interaction with aqueous Cr(VI) ions. Geology, Geophysics & Environment 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 506–507. Herlandia 2013: XIV international conference of young geologists Herl’any, Svätý Jur, Slovak Republic, 4-6 April 2013.
 • Kwaśniak-Kominek, M., Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2013) Vibrational spectroscopic study of hydroxylpyromorphite-hydroxylmimetite solid solutions. EGU European Geosciences Union, 10th EGU General Assembly 2013 Vienna, 07-12 April 2013.
 • Zych, M., Puskarczyk, E., Stadnik, R., Matusik, J. (2013) Badanie skał oraz mechanizmu powstawania laminacji ilastych w warstwach piaskowcowych. Rock examination and mechanism of shale lamination formation in sandstone layers. W: POKOS 5’2013: głębokomorska sedymentacja fliszowa: sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich: V polska konferencja sedymentologiczna: Żywiec, 16–19.05.
 • Szala, B., Turek, P., Bajda, T., Matusik, J. (2013) Optymalizacja procesu syntezy organo-zeolitu. Optimizing the process of synthesising an organo-zeolite. W: Młodzi dla techniki: wybrane problemy naukowo-badawcze chemii i technologii chemicznej: praca zbiorowa, red. Dariusz Szychowski; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. S. 109-118.
 • Turek, P., Bajda, T., Manecki, M. (2013) Dissolution of mimetite Pb5(AsO4)3Cl in malic acid solutions. Herlandia 2013: XIV International Conference of Young Geologists Herl’any 2013. Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April, 2013. In: Geology, Geophysics & Environment, 38: 545–546.
 • Szala B., Turek, P., Bajda, T., Czerwiński, J., Franus, W. (2013) Sorption of selected organic compounds of organo-zeolites. Herlandia 2013: XIV International Conference of Young Geologists Herl’any 2013. Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April, 2013. In: Geology, Geophysics & Environment, 38: 539-540.
 • Szala, B., Turek, P., Bajda, T. (2013) Modification of synthetic zeolites and characteristics of their properties. Goldschmidt2013. Florence, Italy, August 25–30, 2013. In: Mineralogical Magazine, 77(5): 2295.
 • Rzepka, P., Bożęcki, P., Manecki, M., Rzepa, G., Bajda, T. (2013) The results of multistage liming and lacustrine chalk application in AMD water reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland. Herlandia 2013: XIV International Conference of Young Geologists Herl’any 2013. Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April, 2013. In: Geology, Geophysics & Environment, 38: 527-528.
 • Dziura, A., Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Bajda, T. (2013) Low temperature synthesis and thermodynamic stability of fluorpyromorphite Pb5(PO4)3F at 5-65°C. Herlandia 2013: XIV International Conference of Young Geologists Herl’any 2013. Svätý Jur, Slovak Republic, 4–6 April, 2013. In: Geology, Geophysics & Environment, 38: 465.
 • Barczyk, K., Król, M., Mozgawa, W., Bajda, T. (2013) Studies of anion sorption on natural zeolites. XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy: from molecules to nano- and biomaterials. Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013. In: Abstracts, 221.
 • Wójcik-Bania M., Olejarka J., Hasik M., Łącz A., Gumuła T. (2013) Influence of palladium on physicochemical properties of regular polysiloxane networks, XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy: from molecules to nano- and biomaterials, 8-12.09.2013, Kraków – Białka Tatrzańska, eds. M. Handke, A. Koleżyński.  Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. – ISBN: 978-83-63663-33-9, s. 136.
 • Wójcik-Bania M., Olejarka J., Hasik M., Bernasik A., Krowiak A., Strzezik J. (2013) Cross-linked poly(vinylsiloxanes) as matrices for metallic palladium, W: Frontiers in polymer science: in association with the Journal Polymer: Third International Symposium Frontiers in Polymer Science 21-23.05.2013, Siges, Hiszpania, s. 59.
 • Wójcik-Bania M., Stochmal E., Hasik M., Krowiak A., Strzezik J., Turek W. (2013) Nośniki polisiloksanowe dla katalizatorów platynowych – Polysiloxanes as supports for platinum catalysts, XLV Polish annual conference on Catalysis 13-15.03.2013, Kraków, Poland. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. – Kraków, ISBN: 978-83-60514-18-4, s. 198

2012


 • Kwaśniak, M., Manecki, M., Lempart, M., Bajda, T., Matusik, J. (2012) Carbonate substitution in hydroxylpyromorphite Pb5(PO4)3OH. W: EMC 2012 [Dokument elektroniczny]: European Mineralogical Conference: Frankfurt, Germany, 2-6 September, Tryb dostępu: {http://meetingorganizer.copernicus.org/EMC2012/EMC2012-723.pdf}.
 • Matusik, J., Bajda, T. (2012) Kaolinite-based sorbent of hexavalent chromium: sorption mechanism, pH effect and desorption behaviour. Mineralogia, Special Papers, 39, 55-56.
 • Matusik, J., Matykowska L., Wścisło A. (2012) Methoxy-kaolinite: a precursor for the intercalation of methylene blue and benzoic acid. 6th Mid-European Clay Conference, Pruhonice, Republika Czeska, 142.
 • Matusik, J., Zimowska, M., Bajda, T. (2012) Modified kaolinites and halloysite with anion sorption properties. 6th Mid-European Clay Conference, Pruhonice, Republika Czeska, 70.
 • Bahranowski, K., Gaweł, A., Klimek, A., Machej, T., Matusik, J., Michalik-Zym A., Serwicka E. M., Wisła-Walsh, E., Włodarczyk W. (2012) Pillared manotmorillonites as catalysts for removal of chlorinated volatile organic compounds from air: structural characterization. 6th Mid-European Clay Conference, Pruhonice, Republika Czeska, 112.
 • Kristóf J., Horváth E., Makó, Matusik, J., Stodolak, E. (2012) Synthetic halloysite-type nanotubes as additives for polymer composites. 6th Mid-European Clay Conference, Pruhonice, Republika Czeska, 20.
 • Matusik, J., Bajda, T. (2012) Chromates sorption by functionalized kaolin group minerals. Book of abstracts “49th Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Golden, Colorado, USA”, 107-108.
 • Wścisło, W., Matusik, J. (2012) Synthesis of kaolinite derivatives with aromatic chemical compounds. XIII International Conference of Young Geologists: Herl’any 26-28.04.2012: proceedings: abstract book, 16-17.
 • Matusik, J. (2012) Organic synthesis of positively charged kaolinites. XIII International Conference of Young Geologists: Herl’any 26-28.04.2012: proceedings: abstract book, 36-37.
 • Matykowska, L., Matusik, J. (2012) Formation of kaolinite complex with methylene blue. XIII International Conference of Young Geologists: Herl’any 26-28.04.2012: proceedings: abstract book, 47-48.
 • Lempart, M., Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Matusik, J., Bajda, T. (2012) Characterization of CO32- substitution in hydroxylmimetite Pb5(AsO4)3OH. XIII International Conference of Young Geologists: Herl’any 26-28.04.2012: proceedings: abstract book, 63-64.
 • Stożek, K., Kosobudzka, A., Manecki, M., Bajda, T., Rakovan, J. (2012) Experimental and computer modeling of cerrusite PbCO3 dissolution in the presence of arsenates and phosphates at pH from 3 to 11. XIII International Conference of Young Geologists. Herl’any, Slovak Republic, 26. – 28. 04. 2012. In: Herlandia abstract book: 45-46.
 • Rzepka, P., Bożęcki, P., Manecki, M., Rzepa, G., Bajda, T. (2012) Neutralization of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland. XIII International Conference of Young Geologists. Herl’any, Slovak Republic, 26. – 28. 04. 2012. In: Herlandia abstract book: 72-73.
 • Rzepka, P., Bajda, T., Bożęcki, P., Manecki, M., Rzepa, G. (2012) Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, W Poland. Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC). Miskolc, Hungary, 19-21 April 2012. In: Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, Szeged, vol. 7: 120.
 • Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Bajda, T., Rakovan, J. (2012) Pseudomorphic replacement of single cerussite PbCO3 crystals by hydroxylpyromorphite Pb5(PO4)3OH in phosphate solutions. EGU European Geosciences Union: General Sssembly, Vienna, Austria, 22–27 April, 2012. In: Abstracts and Programme.
 • Król, M., Mozgawa, W., Barczyk, K., Kozanecki, M., Bajda, T. (2012) Application of infrared and Raman spectra in the studies of heavy metal cations sorption on zeolites. EUCMOS 2012: 31st European Congress on Molecular Spectroscopy, Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012. In: Book of abstracts, 261.
 • Borowicz, P., Flis, J., Bajda, T., Manecki, M. (2012) The effect of gluconic acid on solubility of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl. EMC 2012: European Mineralogical Conference, Frankfurt, Germany, 2–6 September, 2012. In: Theme 9 – Low T geochemistry: Water-rock interactions in natural and contaminated systems.
 • Bajda, T., Manecki, M., Flis, J. (2012) Effects of phosphate on the solubility of schultenite PbHAsO4 and mimetite Pb5(AsO4)3Cl. EMC 2012: European Mineralogical Conference, Frankfurt, Germany, 2–6 September, 2012. In: Theme 9 – Low T geochemistry: Water-rock interactions in natural and contaminated systems.
 • Wójcik M., Hasik M. (2012) Studies of incorporation of Pt particles into regular polysiloxane networks,  E-MRS 2012 Fall Meeting 17-21.09.2012, Warszawa, s.43-44.
 • Hasik M., Nyczyk A., Wójcik M., Gumuła T. (2012) Vinylsiloxane-based preceramic polysiloxane networks, 6th European silicon days, 5-7.09.2012 Lyon, Francja, s.121.
 • Wójcik M., Nyczyk A., Gumuła T., Hasik M. (2012) Pirolityczna transformacja sieci polisiloksanowych o kontrolowanej budowie do materiałów ceramicznych – Pyrolytic transformation of regular polysiloxane networks into ceramic materials. (2012) Chemik: nauka-technika-rynek. 7 Kongres technologii chemicznej: technologia chemiczna dzisiaj i jutro, Kraków: 8–12.07.2012, ISSN 0009-2886, 7, 297.

2011


 • Matusik, J., Kłapyta, Z. (2011) Kaolinite intercalates with benzylalkylammonium chlorides. Book of abstracts “48th Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Stateline, Nevada, USA”, 74-75.
 • Matusik, J., Gaweł, A., Bahranowski, K. (2011) Influence of synthesis conditions on the formation of kaolinite-methanol complex. EuroClay Conference 2011 abstract book, 341.
 • Psykała, M., Matusik, J. (2011) Intercalation of dodecylamine into kaolinites of high structural order. Mineralia Slovaca, 43, 184-185.
 • Grzywacz, W., Matusik, J. (2011) Methanol complexes with kaolin minerals of low structural order – IR study. Mineralia Slovaca, 43, 177.
 • Rzepka, P., Bożęcki, P., Manecki, M., Rzepa, G., Bajda, T. (2011) Mineral suspension and hydrochemical stratification in AMD reservoirs of the Muskau Arch near Łęknica, W Poland. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatarzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 164.
 • Rzepka, P., Bajda, T., Manecki, M. (2011) Adsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 163.
 • Orligóra, W., Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Thermodynamic stability of hydroxylpyromorphite Pb5(PO4)3OH at 5, 25, 45, and 65°C. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 155.
 • Misztela, M., Manecki, M., Bajda, T., Pršek, J. (2011) Low temperature synthesis of libethenite Cu2PO4OH and olivenite Cu2AsO4OH solid solutions. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 142.
 • Lempart, M., Manecki, M., Bajda, T., Gaweł, A., Mozgawa, W. (2011) Carbonate substitutions in hydroxymimetite Pb5(AsO4)3OH. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 129-130.
 • Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Thermodynamic stability of fluorpyromorphite Pb5(PO4)3F at 5, 25, 45, and 65°C. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 126.
 • Kosobudzka, A., Stożek, K., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Transformation of cerrusite into lead phosphates and arsenates at various pH. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland.. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 118-119.
 • Kohut, M., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Modeling of ettringite reaction with CO2 in mineral carbonatization. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 112.
 • Byrdziak, B., Dembska, P., Manecki, M., Bajda, T. (2011) High temperature synthesis of chlorapatite and manganese chlorapatite. VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the  Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Bukowina Tatrzańska, Poland, 21-23 October 2011. In: Miner. – Spec. Paper., 38: 80-81.
 • Zgłobica, T., Bajda, T., Manecki, M., Szrek, D. (2011) Immobilization of Zn, Pb and Cd in soils by phosphate fertilizers. 11th international conference of young geologists. Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010. In: Mineralia Slovaca 43(1), Geovestník: 77-78.
 • Kwaśniak-Kominek, M., Manecki, M., Bajda, T. (2011) Limitations of cerussite as a mineral controlling lead pollution. 11th international conference of young geologists. Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010. In: Mineralia Slovaca 43(1), Geovestník: 66.
 • Figuła, A., Janicka, U., Bajda, T. (2011) Formation of brom-pyromorphite on surfactant-modified smectite. 11th international conference of young geologists. Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010. In: Mineralia Slovaca 43(1), Geovestník: 61.
 • Bajda, T., Figuła, A., Manecki, M., Marchlewski, T. (2011) Pyromorphite formation from natural and surfactant-modified montmorillonite adsorbed lead. Goldschmidt 2011 Earth, Life and Fire. Prague, Czech Republic, August 14-19, 2011. In: Mineral. Mag., 75: 471.
 • Nyczyk A., Wójcik M., Paluszkiewicz C., Hasik M. (2011) Poly(methylvinylsiloxanes) cross-linked with cage oligosiloxane: preparation and physico-chemical properties, W: ISOS XVI: Sixteenth International Symposium on Silicon Chemistry: Si yours to discover 14-18.08. 2011, Hamilton, Canada.
 • Nyczyk A., Klimek A., Wójcik M., Hasik M., Pospiech P., Cypryk M. (2011) Ceramic precursors prepared from linear polysiloxanes, Polymers on the Odra River 2011, 6-7.07.2011, Opole, Poland, s.54.

2010


 • Matusik, J., Wisła-Walsh, E., Gaweł A., Bielańska E., Bahranowski K. (2010) Nanotubular particles derived from kaolin group minerals – structural and textural examination. Acta Mineralogica-Petrographica – Abstract Series, 6, 88.
 • Matusik, J., Stodolak, E., Bahranowski, K. (2010) Nanotubular kaolinite as an additive for preparation of polylactide/clay composites. Trilateral Meeting on Clays (SEA-CSSJ-CMS) TMC- Book of Abstracts, 320-321, Sewilla, Hiszpania.
 • Mozgawa, W., Król, M., Bajda, T. (2010) Application of IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents. EUCMOS 2010: 30th European Congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010. Florence, Italy, 29 August – 3 September. In: Book of abstracts: 36.
 • Figuła, A., Bajda, T. (2010) Formation of brom-pyromorphite as the effect of lead and phosphates sorption on surfactant modified smectite. 20th General Meeting of the International Mineralogical Association. Budapest, Hungary, 21-27 August 2010. In: Acta Miner. Petr., Abstract Ser., 6: 399.

2009


 • Matusik, J. (2009) The kaolin group minerals as the precursors of mineral nanotubes. Mineralogia, 40, 125-126.
 • Matusik, J., Gaweł, A., Bielańska, E., Bahranowski, K. (2009) Nanotubes derived from kaolinites of different structural order. X International Conference of Young Geologists, Herlany 2-4.IV.2009, Geovestnik, 13, 365.
 • Manecki, M., Flis, J., Bajda, T. (2009) Formation and transformation of pyromorphite nanocrystals in the environment: Review. The 19th Annual V.M. Goldschmidt Conference. Davos, Switzerland, 21 – 26 June 2009. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 73(13S), Suppl.: A826.
 • Bajda, T., Manecki, M., Cieśla, A. (2009) Effects of phosphate on the solubility of lead arsenates. The 19th Annual V.M. Goldschmidt Conference. Davos, Switzerland, 21 – 26 June 2009. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 73(13S), Suppl.: A74.

2008


 • Matusik, J., Gaweł, A., Bielańska, E., Bahranowski, K. (2008) Aluminosilicate nanotubes derived from kaolinite group minerals. Mineralogia, Special Papers, 33, 110.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2008) Removal of aqueous cadmium by hydroxylapatite and fluoroapatite. Mineralia Slovakia, 40/3-4, 268.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2008) Removal of aqueous cadmium by hydroxylapatite and fluoroapatite. IX International geological conference of Ph. D. students and young scientists: Zawoja–Herl’any, 3-6 April 2008: extended abstracts. ISBN: 978-83-60958-10-0, s. 64.
 • Płonka, A., Manecki, M., Matyjasik, M., Summers, S., Inglefiled, C., Bajda, T., Majka, J. (2008) Alterations on the apatite and calcite surface buried in arctic soil (Spitsbergen): an AFM and SEM study. 2nd Central-European Mineralogical Conference 2008 (CEMC): XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Szklarska Poręba, 9–14 September 2008. In: Miner. – Spec. Paper., 32: 134–135.
 • Kleszczewska, A., Manecki, M., Kisielowska, E., Bajda, T. (2008) Mimetite formation from lead adsorbed on surface of Bacillus Subtilis. 2nd Central-European Mineralogical Conference 2008 (CEMC): XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Szklarska Poręba, 9–14 September 2008. In: Miner. – Spec. Paper., 32: 91.
 • Klasa, J., Flis, J., Manecki, M., Bajda, T. (2008) The synthesis of vanadinite Pb5(VO4)3Cl. IX International Geological Conference of Ph. D. Students and Young Scientists,  Zawoja–Herl’any, 3rd–6th April 2008. In: Book of abstracts: 44.
 • Kaltenberg, E., Kleszczewska, A., Flis, J., Manecki, M., Bajda, T. (2008) Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method. IXth International Geological Conference of Ph. D. Students and Young Scientists, Zawoja–Herl’any, 3rd–6th April 2008. In: Book of abstracts: 40.
 • Flis, J., Manecki, M., Bajda, T. (2008) Dissolution of vanadinite at pH= 2.0–6.0 and 25°C. 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC): XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Szklarska Poręba, 9–14 September 2008. In: Miner. – Spec. Paper., 32: 66.
 • Figuła, A., Kleszczewska, A., Manecki, M., Bajda, T. (2008) Application of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils. IXth International geological conference of Ph. D. students and young scientists.  Zawoja–Herl’any, 3rd–6th April 2008. In: Book of abstracts: 26.
 • Dzik, E., Manecki, M., Bajda, T. (2008) Application of the sequential extraction procedure for speciation of selected heavy metals in airborne particulate matter. 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC): XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Szklarska Poręba, 9–14 September 2008. In: Miner. – Spec. Paper., 32: 63.
 • Bartkowiak, A., Długosz, J., Bajda, T. (2008) Micromorphology of quartz grain surfaces from mineral-organic soils and sediments from the Unislaw Basin (Poland). 2nd Central-European Mineralogical Conference 2008 (CEMC): XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland. Szklarska Poręba, 9–14 September 2008. In: Miner. – Spec. Paper., 32: 43.
 • Bajda, T., Kłapyta, Z. (2008) Sorption of chromate by clinoptilolite, glauconite and montmorillonite modified with alkylammonium surfactant. MECC’08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008, Zakopane, Poland, September 22–27, 2008.  In: Miner. – Spec. Paper., 33: 43.

2007


 • Matusik, J. (2007) Delaminacja i transformacja morfologii minerałów z grupy kaolinitu. Auxiliary sciences in archaeology, preservation of relics and environmental engineering. Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Nauk Mineralogicznych PAN – czasopismo elektroniczne: ISBN 978-83-923836-0.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Immobilization of aqueous cadmium
  by addition of phosphates. Book of abstracts: „Nanoscopic Approaches in Earth and Planetary Sciences” – 9th EMU School, Monachium 12-17.VIII.2007 ; 91-92.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Solubility product of cadmium phoshate Cd5H2(PO4)4x4H2O at 20ºC. Materiały konferencyjne “Studencka konferencja geologiczna”, Miękinia 1-3.VI.2007 ; 23-24.
 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. VIII International conference of PhD Students and young scientists, Herlany 2-4.III.2007. Mineralia Slovakia, 39/2, 13-14.
 • Wojnarski, D., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Synthesis of cadmium pyromorphite (Pb5-xCdx)(PO4)3Cl. VIII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov: Herl’any, 2–4 Marz 2007. In: Mineralia Slovaca, 39(2), Geovestník s. 20.
 • Szrek, D., Motyka, A., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Immobilization of Pb, Zn and Cd in polluted soil by the addition of mineral sorbents and phosphate fertilizers. VIII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov: Herl’any, 2–4 Marz 2007. In: Mineralia Slovaca, 39(2), Geovestník s. 13-14
 • Kleszczewska, A., Manecki, M., Bajda, T. (2007) Mimetite formation from goethite adsorbed lead. The 17th Annual Goldschmidt Conference. Cologne, Germany, 19 – 24 August 2007. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 71(15), Suppl.: A492-A492.
 • Kleszczewska, A., Cieśla, A., Manecki, M., Bajda, T. (2007) Colorimetric method for measuring an arsenate concentration in the presence of phosphates. VIII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov: Herl’any, 2–4 Marz 2007. In: Mineralia Slovaca, 39(2), Geovestník s. 10-11.
 • Kasprzak, J., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Adsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb, Zn and Cd. VIII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov: Herl’any, 2–4 Marz 2007. In: Mineralia Slovaca, 39(2), Geovestník s. 10.
 • Flis, J., Strycharczyk-Budzyń, M., Bajda, T., Manecki, M. (2007) Izomorficzne podstawienia anionowe w szeregu piromorfit-mimetyt. Studencka konferencja geologiczna: Miękinia 1–3 VI 2007. W: Materiały konferencyjne: 16–17.
 • Flis, J., Manecki, M., Bajda, T. (2007) Solubility of pyromorphite-mimetite solid solutions at 5-65°C: Variability of thermodynamic stability of minerals from pyromorphite-mimetite series at 5-65°C. The 17th Annual Goldschmidt Conference. Cologne, Germany, 19 – 24 August 2007. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 71(15), Suppl.: A492-A492.

2006


 • Wojnarski, D., Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M. (2006) Reaction of Cd sorbed
  on ferrihydrite with phosphate ions. VII International conference of PhD Students and young scientists, Modra Harmonia-Herlany 4-6.V.2006. Mineralia Slovakia, 38/4, 15.
 • Wegner, M., Manecki, M., Bajda, T. (2006) Immobilization of lead from aqueous solutions using fertilizers. VII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Modra-Harmonia (Slovakia), 4-6 May 2006. In: Mineralia Slov., 38(4), Geovestnik, 14-15.
 • Rzepa, G., Bajda, T., Sikora, M. (2006) Variability of concentration and bounding form of trace elements in the ferrugineous sediments of Poland. Series: Trace Elements in the Environment IX Symposium, Sarnówek 11-12 May 2006. In: Book of Abstracts, 200-201.
 • Flis, J., Manecki, M., Bajda, T., Mozgawa, W (2006) Anionic substitutions in the lead apatites series Pb10(PO4)6Cl2 – Pb10(AsO4)6Cl2 – Pb10(VO4)6Cl2 (preliminary results). VII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Modra-Harmonia (Slovakia), 4-6 May 2006. In: Mineralia Slov., 38(4), Geovestnik, 5.
 • Bogucka, A., Manecki, M., Bajda, T., Mozgawa, W. (2006) Mimetite formation from goethite adsorbed arsenate. VII. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Modra-Harmonia (Slovakia), 4-6 May 2006. In: Mineralia Slov., 38(4), Geovestnik, 4.
 • Bajda T. (2006) Związki chromu w glebach zanieczyszczonych ściekami galwanizerskimi. Series: Trace Elements in the Environment IX Symposium, Sarnówek 11-12 May 2006. In: Book of Abstracts, 17-18.

2005


 • Matusik, J., Bajda, T., Manecki, M., Gaweł, A. (2005) Próba syntezy i charakterystyka fazowa chlorapatytów wapnia, ołowiu, cynku i miedzi. VI International conference of PhD Students and young scientists Miękinia-Herlany 7-8 kwietnia 2005. Przegląd Geologiczny, 53/9, 794.
 • Wojnar, A., Manecki, M., Bajda, T. (2005) Bioaccessibility of As(V) and Pb(II) from mimetite. The 15th Annual Goldschmidt Conference. Moscow, Idaho, USA, 20 – 25 May 2005. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 69(10), Suppl.: A628-A628.
 • Mozgawa, W., Bajda, T. (2005) Application of vibrational spectra in the studies of cation sorption on zeolites. VIIIth International Conference of Molecular Spectroscopy, From molecules tp molecular bilological systems and molecular materials: Role of molecular interactions and recognition. Wrocław – Lądek Zdrój, 13-18 IX 2005. In: Book of abstracts: P-54.
 • Matyjasik, M., Manecki, M., Inglefield, C., Toller, S., Marchlewski, T., Bajda, T. (2005) Precipitation by wetting-drying mechanisms observed on calcite and gypsum surfaces with atomic force microscopy and scaning electron microscopy. GSA Annual Meeting & Exposition, 2005 Salt Lake City Annual Meeting, October 16-19, 2005. In: Book of abstracts: Paper No. 140-12.
 • Marchlewski, T., Bajda, T., Manecki, M. (2005) Powstawanie piromorfitu na smektycie zawierającym zaadsorbowany ołów. VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia-Herl’any 2005, Miękinia (Polska), 7-8 kwietnia 2005. W: Prz. Geol., 53(9): 794.
 • Lelonek, M., Bajda, T. (2005) Dendryty w przyrodzie. VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia-Herl’any 2005, Miękinia (Polska), 7-8 kwietnia 2005. W: Prz. Geol., 53(9): 793.
 • Cieśla, A., Bajda, T., Manecki, M., Mozgawa, W. (2005) Wpływ jonów fosforanowych na stabilność chemiczną arsenianu ołowiu. VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia-Herl’any 2005, Miękinia (Polska), 7-8 kwietnia 2005. W: Prz. Geol., 53(9): 788.
 • Bogucka, A., Manecki, M., Bajda, T., Gaweł, A. (2005) Mechanizmy krystalizacji piromorfitu z fosforanów adsorbowanych na goethycie. VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia-Herl’any 2005, Miękinia (Polska), 7-8 kwietnia 2005. W: Prz. Geol., 53(9): 787-788.

2004


 • Matusik, J. (2004) Synteza i charakterystyka chlorapatytów wapnia, ołowiu, cynku i miedzi. Program XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, 110.
 • Bajda, T., Mozgawa, W., Manecki, M., Szmit, E., Sikora, M. (2004) Vibrational spectra of pyromorphite-mimetite solid solutions. XXVII European Congress on Molecular Spectroscopy. Kraków, Poland, 5-10 September 2004. In: Book of abstracts, 275.
 • Bajda, T., Kłapyta, Z. (2004) Sorption of chromate by clinoptilolite and montmorillonite modified with alkylammonium surfactants. 2nd Mid-European Clay Conference. Miskolc, Hungary, 20-24 September 2004. In: Acta Miner. Petr. Szeged, Abstract Ser., 4: 11.

2002


 • Rzepa, G., Bajda, T., Kraczkowska, I., Gołębiowska, B. (2002) Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction. Medzinárodná Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Herlany (Slovakia), 8-9 April 2002. In: Mineralia Slov., 34(1), Geovestnik, 10-11.
 • Mozgawa, W., Bajda, T. (2002) Spectroscopic study of heavy metals sorption on clinoptilolite. XXVI European Congress on Molecular Spectroscopy, Villeneuve d’Ascq, France, 1-6 September 2002. In: Book of Abstracts, 158.
 • Bajda, T., Rzepa, G. (2002) Mineral composition of ferrugineous precipitates from Kokino Nero (Greece) – preliminary results. Slovensko-Cesko-Pol’ské Mineralogicko-Petrograficko-Ložiskové Dni, Herlany (Slovakia), 27-29 August 2002. In: Zbornik abstraktov, 12.
 • Bajda, T. (2002) Adsorpcja związków chromu(VI) na wybranych sorbentach mineralnych. W: Spraw. z Pos. Kom. Nauk. Miner. PAN Oddz. w Krakowie, XLVI/1.

2001


 • Bajda, T., Krajewski, M. (2001) Geochemical, mineralogical and petrological diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek horst, Kraków region, southern Poland. Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Herlany (Slovakia), 23-24 April 2001. In: Mineralia Slov., 33(1), Geovestnik, 10.
 • Bajda, T. (2001) Adsorption of chromate on various geological materials. Konferencia Doktorandov a Mladých Vedeckých Pracovníkov, Herlany (Slovakia), 23-24 April 2001. In: Mineralia Slov., 33(1), Geovestnik, 9-10.
 • Bajda, T. (2001) Adsorption of chromium compounds on various mineral raw materials. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wroclaw, Poland, September 11-15, 2001. In: Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A (ed), 281-282.

2000


 • Franus, W., Bajda, T., Manecki, M. (2000) Potential use of clinoptilolite-smectite claystones from the Outer Flysh Carpathians (Poland) for remediation. EMU School meeting: Environmental Mineralogy, Budapest, May 18-19, 2000. In: Acta Miner. Petr. Szeged, 41, Supl. B, 26.
 • Bajda, T., Franus, W., Manecki, M. (2000) Sorption of selected heavy metals (Cr(III), Cu(II), Pb(II)) on smectite-clinoptilolite shales of the Outer Flysh Carpathians (Poland). International Conference Minerals of the Carpathians, Miskolc (Hungary), 9-10 March 2000. In: Acta Miner. Petr. Szeged, 41, Supl. A, 10.

1999


 • Kłapyta, Z., Manecki, A., Krzyżanowski, A., Bajda, T. (1999) Sorption properties of smectite-clinoptilolite shales of the Outer Flysh Carpathians (Poland). Conference of The European Clay Groups Association, Euroclay’99, Kraków, 5-9 September 1999. In: Book of abstracts, 102.