For students


Dla studentów AGH
(for AGH students)


 • If you are interested in starting a research project (Post-doc, PhD, Msc, Bsc or any other) please contact us to get more details.

 • Below you can find a list of ongoing and finished PhD, Msc and Bsc thesis supervised by Jakub and Tomasz at AGH University of Science and Technology.

Academic year:
2019/2020 ; 2018/2019 ; 2017/2018 ; 2016/2017 ; 2015/2016 ; 2014/2015 ; 2013/2014
2012/2013 ; 2011/2012 ; 2010/2011 ; 2009/2010 ; 2008/2009 ; 2007/2008
2006/2007 ; 2005/2006 ; 2004/2005Student projects


2019/2020

 • Anna Szreter
  Dehydroxylation and rehydroxylation of clay minerals
  Dehydroksylacja i rehydroksylacja minerałów ilastych
  (Msc thesis / ongoing – Tomasz Bajda & Arkadiusz Derkowski)

2018/2019

 • Agnieszka Pawłowska
  Distribution and mineralogical forms of lead in the Czatkowice Limestone Mine
  Rozprzestrzenienie i formy występowania ołowiu w złożu wapienia Czatkowice
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Tomasz Bień
  Production technologies of functional sorption materials
  Technologie wytwarzania funkcjonalnych materiałów sorpcyjnych
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Piotr Czupryński
  The ion exchange resins to remove and recover metals and boron from wastewater from wet flue gas desulphurization processes
  Wykorzystanie żywic jonowymiennych do usuwania i odzysku metali oraz boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Agnieszka Solińska
  The use of granulated sorbents in environmental engineering
  Zastosowanie sorbentów granulowanych w inżynierii środowiska
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Anna Kunecka
  Raw and modified layered minerals as sorbents of volatile organic compounds
  Surowe i modyfikowane minerały o budowie warstwowej jako sorbenty lotnych związków organicznych
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Agnieszka Luber
  Efficiency of crystallization and mineralogical characterization of hydrotalcite phases which precipitate during wastewater treatment
  Efektywność krystalizacji i charakterystyka mineralogiczna faz hydrotalkitowych powstających w procesach oczyszczania ścieków
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karolina Bałaga
  The application of industrial wastes as sorbents
  Zastosowanie odpadów przemysłowych jako sorbentów
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Matelowska
  Evaluation of soil environmental status around „Czatkowice” Limestone Mine
  Ocena stanu środowiska glebowego na terenie Kopalni Wapienia „Czatkowice”
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Krzysztof Pluciński
  Application of fly ashes for sorption of petroleum compounds
  Zastosowanie popiołów lotnych do sorpcji związków ropopochodnych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Kornelia Pytko
  Assessment of the soil environment around the Orlen Południe – Zakład Jedlicze Ocena stanu środowiska gruntowego wokół terenu zakładu Orlen Południe – Zakład Jedlicze)
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Maciej Sobczyk
  Synthesis and characteristics of aerogels.
  Synteza i charakterystyka aerożeli.
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2017/2018

 • Karolina Rybka
  Hydrotalcite-like mineral composites obtained by transformation of selected minerals as hybrid sorbents for the removal of anions from multi-element aqueous solutions.
  Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych
  (PhD thesis / ongoing – Jakub Matusik)
 • Magdalena Wołowiec
  Mineralogical and chemical composition and sorption properties of ferruginous sludge from water treatment station
  Skład fazowy i chemiczny oraz zdolności sorpcyjne osadów żelazistych ze stacji uzdatniania wody
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Andrunik (Tuchowska)
  Utilization of organically modified clay minerals as hybrid sorbents
  Zastosowanie modyfikowanych organicznie minerałów krzemianowych
  jako sorbentów hybrydowych
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Paulina Nowak
  Recycling of side combustion products generated in the combustion of solid fuels
  Recykling ubocznych produktów spalania powstających w procesach
  spalania paliw stałych
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)
 • Bartosz Toboła
  Synthesis and characterization of nanocomposites based on layered minerals and their use for the removal of anions from multi-element solutions.
  Synteza i charakterystyka nanokompozytów na bazie minerałów warstwowych oraz ich zdolność do usuwania anionów z systemów wieloskładnikowych
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Joanna Kuzdro
  Efficiency of AMD water clarification by calcined mineral composites.
  Efektywność oczyszczania wód typu AMD przez kalcynowane kompozyty mineralne
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Monika Kuzko
  Halloysite impregnated with iron nanoparticles: the effect of synthesis procedure on its structure and sorption properties in conditions simulating real pollution.
  Haloizyt impregnowany nanocząstkami żelaza: wpływ warunków syntezy na strukturę i właściwości sorpcyjne w warunkach symulujących rzeczywiste zanieczyszczenia
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Monika Rojewska
  Modification of the properties of mineral sorbents to sorption of petroleum compounds
  Modyfikacja właściwości sorbentów mineralnych w celu ich zastosowania
  do sorpcji związków ropopochodnych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Agnieszka Schneider
  Stability of chromium sorbed on organic derivatives of silicate minerals
  Stabilność połączeń związków chromu z pochodnymi organicznymi minerałów krzemianowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Edyta Waluś
  The use of fly ash for the sorption of petroleum compounds
  Zastosowanie popiołów lotnych do sorpcji związków ropopochodnych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Agnieszka Solińska
  Organo-silicates as hybrid sorption materials
  Organo-krzemiany jako hybrydowe materiały sorpcyjne
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2016/2017

 • Paulina Maziarz
  Layered minerals doped with nanoparticles containing iron showing reductive and magnetic properties for the removal and separation of selected ions.
  Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami zawierającymi żelazo
  o właściwościach redukcyjnych i magnetycznych do usuwania i separacji
  wybranych jonów nieorganicznych

  (PhD thesis / ongoing – Jakub Matusik)
 • Jakub Hyla
  Halloysite-based nanocomposites and their sorption properties towards
  selected anions
  Nanokompozyty haloizytowe oraz ich właściwości sorpcyjne względem
  wybranych anionów
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karolina Rybka
  Efficiency of aqueous solution remediation from selected anions by nanocomposites derived Maria III kaolinite
  Efektywność oczyszczania roztworów wodnych z wybranych anionów przez nanokompozyty otrzymane na bazie kaolinitu ze złoża Maria III
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Katarzyna Suwała
  Sorption of selected cations on kaolinite modified with iron nanoparticles
  Sorpcja wybranych kationów na kaolinicie modyfikowanym przez nanocząstki żelaza
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Łepko
  Mineral nanosensors responsive to UV radiation based on zirconium phosphate
  Mineralne nanoczujniki reagujące na promieniowanie UV na bazie fosforanu cyrkonu
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Dawid Kozień
  The effect of clay minerals presence on the degradation of selected
  biodegradable polymers
  Wpływ obecności minerałów ilastych na degradację wybranych
  polimerów biodegradowalnych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Bartosz Toboła
  Mineralogical characterization of vermiculite and its capability to remove lead
  and cadmium from aqueous solutions
  Charakterystyka mineralogiczna wermikulitu oraz jego zdolność do usuwania jonów ołowiu i kadmu z roztworów wodnych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Barbara Muir
  The production and utilization of organo-zeolites as sorbents
  of petroleum compounds
  Wytwarzanie i utylizacja organo-zeolitów jako sorbentów związków ropopochodnych
  (PhD thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anita Kościelniak
  Sorption of the anionic species of arsenic onto organo-vermiculites
  Sorpcja anionowych form arsenu na organo-wermikulitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Dorosz
  Sorption properties of soils from the area of the urban area of Rzeszow
  Właściwości sorpcyjne gleb z terenu aglomeracji miejskiej Rzeszowa
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Mariola Kowalik
  Characteristic of organo-smectite  with adsorbed of molybdenum (VI)
  and tungsten (VI) ions
  Charakterystyka organo-smektytów z zaadsorbowanymi jonami
  molibdenu (VI) i wolframu (VI)
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Konrad Kieroński
  Sorption of molibdenium(VI) on organo-attapulgite
  Sorpcja molibdenu(VI) na organo-attapulgitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Agata Nawrocka
  Sorption of vanadium compounds on organo-zeolites
  Sorpcja związków wanadu na organo-zeolitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2015/2016

 • Anna Koteja
  Photoactive hybrid nanomaterials obtained from layered minerals
  Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów
  o budowie warstwowej
  (PhD thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Izabela Biskup
  Mineral photoactive nanomaterials obtained from crystalline zirconium phosphate
  Mineralne nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie krystalicznego
  fosforanu cyrkonu

  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Mateusz Dyrek
  Calcined and acid activated halloysites as sorbents of selected organic
  and inorganic pollutants
  Haloizyt kalcynowany oraz aktywowany kwasowo jako sorbenty wybranych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karolina Góra
  Mineral photoactive nanomaterials obtained from synthetic kanemite
  Mineralne nanomateriały fotoaktywne otrzymywane na bazie
  syntetycznego kanemitu
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Andrzej Kałkowski
  Synthetic kaolinite nanotubes – modification and photoactive properties
  Syntetyczne nanorurki kaolinitowe – modyfikacja i właściwości fotoaktywne
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Weronika Vanik
  Chemical and mineralogical composition and sorption properties of dried, fermented biomass from agricultural biogas plant in Sobawiny near Opoczno (Poland)
  Skład mineralny i właściwości sorpcyjne suchej masy pofermentacyjnej pochodzącej z biogazowni rolniczej w Sobowinach koło Opoczna
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karolina Jaworska
  The investigation of P(V) adsorption mechanisms on natural halloysite
  from Dunino deposit
  Badania mechanizmu adsorpcji jonów P(V) na haloizycie naturalnym
  ze złoża Dunino

  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Igor Keller
  Spectroscopic identification of exchangeable cations in smectite structure
  Spektroskopowa identyfikacja kationów wymiennych w strukturze
  minerałów smektytowych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Konrad Kieroński
  Metalloorganic zeolitic structures as molecular sieves for gas cleaning
  Zeolitowe struktury metaloorganiczne jako sita molekularne do oczyszczania gazów
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Jakub Krejpcio
  Kanemite – synthesis and modification using quaternary ammonium salts
  Kanemit – synteza i modyfikacja struktury z użyciem czwartorzędowych
  soli amoniowych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Łepko
  Structure of synthetic zirconium phosphate and its modification possibilities
  Struktura krystaliczna syntetycznego fosforanu cyrkonu i próba jej modyfikacji
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Marlena Mączka
  The investigation of As(V) adsorption mechanisms on natural halloysite
  from Dunino deposit
  Badania mechanizmu adsorpcji jonów As(V) na haloizycie naturalnym
  ze złoża Dunino

  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Damian Andrunik
  Molybdates and tungstates sorption on organo-smectites
  Sorpcja Mo(VI) i W(VI) na smektycie modyfikowanym związkami organicznymi
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Dominika Filip
  Mineralogical and chemical composition studies of clays used in contemporary
  fine art painting
  Skład mineralny i chemiczny glin wykorzystywanych we współczesnej sztuce malarstwa artystycznego
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Jakub Bobek
  Using mineral sorbents in tanning waste treatment
  Wykorzystanie sorbentów mineralnych do oczyszczania ścieków garbarskich
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Tuchowska
  Sorption of As(III) compounds on bog iron ores
  Sorpcja związków As(III) na rudach darniowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Wołowiec
  Sorption of organic-compounds by organo-zeolites
  Sorpcja wybranych związków organicznych na organo-zeolitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Paulina Kudła
  Synthesis and characterization of sorption properties of metal-organic frameworks
  Synteza i charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych związków metaloorganicznych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anita Kościelniak
  The influence of chemical and mineral composition on the colour of some of the clays used in modern art painting
  Wpływ składu chemicznego i mineralnego na zabarwienie niektórych glin używanych we współczesnym malarstwie artystycznym
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Jakub Hyla
  Sorption kinetics of molybdates and tungstates on organo-smectite
  Kinetyka sorpcji molibdenianów i wolframianów na organo-smektycie
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Mariola Kowalik
  Sorption of naphthalene on zeolites modified with organic compounds
  Sorpcja naftalenu na zeolitach modyfikowanych związkami organicznymi
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Rafał Buczyński
  Analysis of the phase composition of mineral addons used in foundry casting
  Analiza składu fazowego dodatków mineralnych stosowanych w odlewnictwie
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Piotr Turek
  The use of mineral sorbents to reduce the emission of sulfur oxides
  and selected heavy metals
  Zastosowanie sorbentów mineralnych do ograniczenia emisji tlenków siarki i wybranych metali ciężkich
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)

2014/2015

 • Anna Prokop
  The possibility of using halloysite from Dunino deposit and smectite-bearing waste as sorbents of harmful ions
  Możliwość wykorzystania haloizytu ze złoża Dunino oraz odpadowego iłu smektytowego jako sorbentów szkodliwych jonów
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Paulina Maziarz
  Comparative characteristics of adsorption properties for commercial halloysite
  and smectite-bearing waste
  Charakterystyka porównawcza właściwości sorpcyjnych modyfikowanego na skalę przemysłową haloizytu i odpadowego iłu smektytowego
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Barbara Kardyś
  Determination of surface charge density and cation exchange capacity for
  selected minerals
  Wyznaczanie gęstości ładunku powierzchniowego i pojemności kationowymiennej dla wybranych minerałów
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Czerwonka
  Intercalation compounds of clay minerals and their reaction to UV radiation
  Interkalaty minerałów ilastych i ich reakcja na promieniowanie UV
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Justyna Naglik
  The assessment of selected toxic ions desorption from soils
  Ocena efektywności desorpcji wybranych jonów toksycznych dla gleb
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Izabela Biskup
  The efficiency of Ni(II) and Cr(III) sorption by modified Maria III kaolinite
  Efektywność sorpcji jonów Ni(II) i Cr(III) na modyfikowanym kaolinicie
  ze złoża Maria III

  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karolina Góra
  Sorption of Ni(II) and Cr(III) by modified kaolinite from Rusko Jaroszów deposit
  Sorpcja Ni(II) i Cr(III) na modyfikowanym kaolinicie ze złoża Rusko-Jaroszów
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Mateusz Dyrek
  The use of organic acids for synthesis of heavy metal sorbents based
  on kaolin group minerals
  Wykorzystanie kwasów organicznych do syntezy sorbentu metali ciężkich
  na bazie kaolinitu
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Karol Kopeć
  The efficiency of dyes sorption by methoxy-kaolinite
  Efektywność sorpcji barwników na kaolinicie metylowym
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Łukasz Karus
  CO2 sequestration technologies – current solutions and future perspectives
  Technologie sekwestracji CO2 – obecne rozwiązania i perspektywy na przyszłość
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Jan Wańczyk
  Metals and mettaloids in soils – bioavailability and their effect on organisms
  Metale i metaloidy w glebach – biodostępność i wpływ na organizmy
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Agnieszka Hadała
  Laboratory analysis of limestone from „Kujawy” company as a sorbents for flue gas desulfurization technology
  Badania laboratoryjne wapienia z zakładu „Kujawy” jako sorbentu
  do odsiarczania spalin
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Klaudia Witek
  The possibilities of using limestone from plant “Sitkówka” as a sorbent
  of air pollutants
  Możliwości wykorzystania kamienia wapiennego z zakładu sitkówka jako sorbentu zanieczyszczeń gazowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Iga Hasior
  Metal sorption on different types of soils
  Sorpcja metali na różnych typach gleb
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Katarzyna Szymczyk
  Geochemical studies of soils in Częstochowa area
  Badania geochemiczne gleb w rejonie Częstochowy
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Natalia Golba
  Comparison of sorption capacity of mineral sorbents in relation
  to arsenic compounds
  Porównanie zdolności sorpcyjnych sorbentów mineralnych
  względem związków arsenu
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Bala, Olga Zwijacz
  Organo-zeolites as the sorbents of petroleum compounds
  Ocena możliwości wykorzystania organozeolitów jako sorbentów związków ropopochodnych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Agata Nawrocka
  Sorption of vanadium on organo-zeolites
  Sorpcja związków wanadu na organo-zeolitach
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Damian Andrunik
  The soil contamination by mobile forms of metals in the parks in Cracow
  Ocena stopnia zanieczyszczenia metalami mobilnymi gleb w parkach krakowskich
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Dominika Filip
  The immobilization of heavy metals in the structure of the vanadinite Pb5(VO4)3Cl
  Możliwość uruchamiania jonów metali ciężkich w strukturze wanadynitu Pb5(VO4)3Cl
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Maciej Jasiński
  Environmental assessment of soil in the industrial zone of Stomil Sanok S.A.
  Ocena stanu środowiska glebowego wokół zakładu przemysłowego
  Stomil Sanok S.A.
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Tuchowska
  Sorption of As(V) compounds on natural and modified mineral sorbents
  Sorpcja związków As(V) na sorbentach mineralnych naturalnych i modyfikowanych
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Wołowiec
  Synthesis of hydrotalcite from coal fly ashes
  Synteza hydrotalkitu z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Paulina Kudła
  Synthesis and characterization of cadmium chlorapatite
  Synteza i charakterystyka kadmowej odmiany apatytu chlorowego
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Urszula Solecka
  Variation of thermodynamic properties of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series
  Zmienność właściwości termodynamicznych roztworów stałych minerałów z szeregów piromorfit-wanadynit oraz mimetyt-wanadynit
  (PhD thesis / ongoing – Tomasz Bajda)

2013/2014

 • Barbara Szala
  Production and utilization of organo-zeolites as sorbents of petroleum compounds
  Wytwarzanie i utylizacja organo-zeolitów jako sorbentów związków ropopochodnych
  (PhD thesis / finished – Supervisor: Tomasz Bajda, co-supervisor: Jakub Matusik)
 • Anna Koteja
  Sorption efficiency and mechanisms for selected ions on modified kaolinites
  of different structural order
  Efektywność i mechanizm sorpcji wybranych jonów na modyfikowanych kaolinitach o różnym stopniu uporządkowania struktury
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Michał Białoń
  Halloysite pillared with polycations – synthesis approach and properties
  Haloizyt podpierany polikationami metalo-hydroksylowymi – próba syntezy
  i właściwości

  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Barbara Długosz
  Mineralogical characterization of sepiolite and its affinity to remove aqueous lead
  Charakterystyka mineralogiczna sepiolitu oraz ocena jego zdolności do usuwania
  jonów ołowiu

  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Paulina Maziarz
  Kinetics of selected heavy metals immobilization by modified halloysite
  Kinetyka immobilizacji wybranych metali ciężkich na modyfikowanym haloizycie
  (Bsc thesis / praca inżynierska)
 • Anna Prokop
  Competitive cations and anions adsorption on modified halloysite
  Konkurencyjna sorpcja kationów i anionów na modyfikowanym haloizycie
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Hubert Makuła
  Thermodynamics of soprtion process on modified halloysite
  Termodynamika procesu sorpcji na modyfikowanym haloizycie
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Agnieszka Perkun
  Comparative characterization of sorption properties for selected zeolites
  Charakterystyka porównawcza właściwości sorpcyjnych wybranych zeolitów
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Ewa Pstrucha
  Synthetic zeolite – synthesis, characterization and application possibilities
  Zeolit syntetyczny – synteza i charakterystyka oraz możliwości wykorzystania
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Alicja Pstrucha
  Synthetic zeolite modification to improve its cation exchange properties
  Modyfikacja zeolitu syntetycznego w celu polepszenia jego właściwości kationowymiennych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Krzysztof Staworowski
  Sorption of arsenic on bog iron ores
  Sorpcja arsenu na rudach darniowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Magdalena Kapuśniak
  Geochemical research of soils in the Zawiercie area
  Badania geochemiczne gleb w rejonie Zawiercia
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Renata Kowalczyk
  Synthesis and sorption properties of organo-zeolites
  Synteza i właściwości sorpcyjne organo-zeolitów
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Tomasz Piątek
  The immobilization of anion forms of elements within apatite structure
  Unieruchamianie anionowych form pierwiastków w strukturze apatytów
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Agnieszka Filipiak
  Application of phosphorus compounds to Zn, Cd, Pb immobilization in flotation waste after zinc-lead ores enrichment
  Zastosowanie związków fosforu do immobilizacji Zn, Cd, Pb w odpadach poflotacyjnych po wzbogacaniu rud cynkowo-ołowiowych
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Iga Hasior
  Lead compounds behavior in the soils around the main highway in Kraków
  Zanieczyszczenia gleb związkami ołowiu wokół głównych arterii Krakowa
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Katarzyna Biel
  The estimation of contamination’s degree of soils with chromium compounds around Chemical Plants „Alwernia”
  Ocena stopnia zanieczyszczenia związkami chromu gleb wokół Zakładów Chemicznych „Alwernia”
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Krzysztof Foltyn
  Synthesis and characterisation of a cadmium mimetite Cd5(AsO4)3Cl
  Synteza i charakterystyka kadmowej odmiany mimetytu Cd5(AsO4)3Cl
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Monika Dróżdż
  Sorption of chromium compounds on zeolite synthesized from fly ash
  Sorpcja związków chromu na syntetyzowanym zeolicie z popiołów lotnych
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Monika Gatlik
  Synthesis and sorption properties of zeolites modified by organic compounds
  Synteza i właściwości sorpcyjne zeolitów modyfikowanych związkami organicznymi
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Jeleń
  Sorption of Cr(VI) by organo-zeolites
  Sorpcja związków Cr(VI) na organo-zeolitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2012/2013

 • Lucyna Matykowska
  Kaolinite intercalation compounds with ammonium salts and their interaction
  with selected anions
  Interkalaty kaolinitu z solami amoniowymi i ich interakcja z wybranymi anionami
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Wścisło
  Sorption of heavy metals on modified halloysite
  Sorpcja metali ciężkich na zmodyfikowanym haloizycie
  (Msc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Kornelia Sawińska
  Kaolinite modification by simultaneous intercalation of two selected ammonium salts
  Modyfikacja kaolinitu przez jednoczesne wprowadzenie do przestrzeni międzypakietowej dwóch wybranych soli amoniowych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Koteja
  Spectroscopic analysis of soils for determination of mineral composition and content of organic substances
  Analiza spektroskopowa gleb pod kątem składu mineralnego i zanieczyszczeń związkami organicznymi
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Łukasz Barwiński
  Mineralogical characterization of clay minerals from selected deposits
  in Nevada State, USA
  Charakterystyka mineralogiczna minerałów ilastych z wybranych złóż
  w Nevadzie, USA
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Gabriela Cieślik
  The use of Portland cement in the remediation of soils contaminated
  with heavy metals
  Zastosowanie cementu portlandzkiego w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Joanna Korczak
  Immobilization of heavy metals from Zn-Pb wastes
  Immobilizacja metali ciężkich z odpadów przemysłu cynkowo-ołowiowego
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Piotr Turek
  BTX sorption on the synthetic zeolites modified with organic compounds
  Sorpcja BTX na syntetycznych zeolitach modyfikowanych związkami organicznymi
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Renata Buczek
  Effect of organic acids on the efficiency of immobilization of lead in the
  form of  pyromorphite
  Wpływ kwasów organicznych na efektywność unieruchamiania ołowiu
  w postaci piromorfitu
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Bernadeta Nicpoń
  Determination of product solubility of hydrocynkite Zn5(CO3)2(OH)6
  Wyznaczenie współczynnika rozpuszczalności hydrocynkitu Zn5(CO3)2(OH)6)
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Joanna Plesińska
  Determination of chemical composition of solid solutions pyromorphite Pb5(PO4)Cl – vanadinite Pb5(VO4)Cl
  Oznaczenie składu chemicznego ważnych środowiskowo roztworów stałych piromorfit Pb5(PO4)Cl – wanadynit Pb5(VO4)Cl
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Marcin Mazurkiewicz
  Determination of chemical composition of solid solutions mimetite Pb5(AsO4)Cl – vanadinite Pb5(VO4)Cl
  Oznaczenie składu chemicznego ważnych środowiskowo roztworów stałych mimetyt Pb5(AsO4)Cl – wanadynit Pb5(VO4)Cl
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Adrianna Zemanek
  Stability of hydrozincite in the presence of  aqueous solutions containing
  phosphate ions
  Stabilność hydrocynkitu w roztworach wodnych zawierających jony fosforanowe
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2011/2012

 • Lucyna Matykowska
  Formation of kaolinite complex with methylene blue
  (student project – Jakub Matusik)
 • Anna Wścisło
  Synthesis of kaolinite derivatives with aromatic chemical compounds
  (student project – Jakub Matusik)
 • Lucyna Matykowska
  The influence of synthesis conditions on formation of kaolinite intercalate
  with dimethyl sulphoxide
  Wpływ warunków syntezy na tworzenie się kompleksu kaolinitu
  z sulfotlenkiem dimetylu

  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Anna Wścisło
  The influence of synthesis conditions on formation of kaolinite intercalate with urea
  Wpływ warunków syntezy na tworzenie się kompleksu kaolinitu z mocznikiem
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Paulina Metzler
  Industrial applications of smectite group minerals
  Przemysłowe zastosowania minerałów smektytowych
  (Bsc thesis / finished – Jakub Matusik)
 • Izabela Zembal
  Characteristics of schultenite PbHAsO4 – PbHPO4 solid solutions
  Charakterystyka roztworów stałych szultenitu PbHAsO4 – PbHPO4
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Karolina Ruła
  Geochemical modeling of soils contaminated with wastes from zinc-lead metallurgy
  Modelowanie równowagi geochemicznej w glebach zanieczyszczonych
  odpadami z hutnictwa cynkowo-ołowiowego
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Alicja Krzemień
  Effect of tartaric acid on the stability of mimetite
  Wpływ kwasu winowego na stabilność mimetytu
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Korczak
  Use of phosphosilicate glass to immobilization of Pb, Zn, Cd in soils polluted by Zn-Pb mining and smelting near Bukowno
  Ocena skuteczności szkła nawozowego fosforanowego w neutralizacji Pb, Zn, Cd występujących w glebach zanieczyszczonych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe w rejonie Bukowna
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Światłoń
  Effect of  citric acid on the release of cadmium, zinc, and lead from soils contaminated with metallurgy wastes
  Wpływ kwasu cytrynowego na wymywalność kadmu cynku i ołowiu z gleb zanieczyszczonych odpadami z przemysłu hutniczego
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Izabela Kędroń
  Immobilization of chromium(VI) by pyromorphite Pb5(PO4)3Cl
  Ocena możliwości unieruchamiania związków chromu(VI) w strukturze piromorfitu Pb5(PO4)3Cl
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Melania Rogowska
  Determination of solubility product of hopeite Zn3(PO4)2·4H2O
  Wyznaczenie współczynnika rozpuszczalności hopeitu Zn3(PO4)2·4H2O
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Paweł Borowicz
  An infrared spectroscopy study of the  for the analysis of lead apatites
  Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do analizy apatytów ołowiowych
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Piotr Turek
  Dissolution of mimetite Pb5(AsO4)3Cl in malic acid solutions
  Rozpuszczalność mimetytu Pb5(AsO4)Cl w roztworach kwasu jabłkowego
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Sara Domoń
  Synthesis and characterization of PO4-schultenite PbHPO4
  Synteza i charakterystyka szultenitu fosforanowego PbHPO4
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Figuła
  Dynamic sorption of metals on surfactant modified smectite and zeolite
  Sorpcja dynamiczna metali na organo-smektytach i organo-zeolitach
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2010/2011

 • Maja Psykała
  Intercalation of dodecylamine into kaolinites of high structural order
  (student project – Jakub Matusik)
 • Wojciech Grzywacz
  Methanol complexes with kaolin minerals of low structural order-IR study
  (student project – Jakub Matusik)
 • Michalina Bernacka
  Solubility of mimetite in EDTA
  Rozpuszczalność mimetytu w EDTA
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Urszula Janicka
  Synthesis and mineralogical and chemical characterization of brompyromorphite Pb5(PO4)3Br
  Synteza oraz charakterystyka mineralogiczna i chemiczna piromorfitu bromowego Pb5(PO4)3Br
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Adriana Zemanek
  Solubility of schultenite in citric acid
  Rozpuszczalność szultenitu w kwasie cytrynowym
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Izabela Zembal
  The effect of phosphate on the stability of schultenite
  Wpływ związków fosforu na trwałość szultenitu PbHAsO4
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Teresa Zgłobica
  Effectiveness of phopshorus additions on zinc, lead and cadmium immobilization in contaminated soils
  Porównanie efektywności związków fosforu w neutralizacji Zn, Pb i Cd
  w zanieczyszczonych glebach
  (Bsc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2009/2010

 • Anna Figuła
  Formation of brom-pyromorphite on surfactant-modified smectite
  Formacja piromorfitu bromowego na organo-smektycie
  (student project – Tomasz Bajda)

2008/2009

 • Katarzyna Drygała
  Pedology characterization and the physicochemical properties of soils at the exploation area of Zn-Pb ore in Olkusz area
  Charakterystyka gleboznawcza i właściwości fizykochemiczne gleb na obszarze eksploatacji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Eliza Kaltenberg
  Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method
  Spektrofotometryczna metoda równoczesnego oznaczania jonów fosforanowych, arsenianowych i wanadanowych dla celów środowiskowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Ewelina Głaz
  Sorption of phosphate and lead by organo-smectite
  Sorpcja fosforanów i ołowiu na organo-smektycie
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Jolanta Klasa
  Variation of unit cell parameters within pyromorphite – vanadinite and mimetite – vanadinite solid solutions
  Przyczyny zmienności parametrów komórki elementarnej w szeregu piromorfit-wanadynit i mimetyt-wanadynit
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Anna Figuła
  Immobilization of Pb2+ and Zn2+ using new generation glass fertilizers
  Zastosowanie nawozów szklanych do immobilizacji skażeń ołowiem i cynkiem z roztworów glebowych
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Teresa Zgłobica
  Synthesis and characterization of Pb-As jarosite
  Synteza i charakterystyka jarosytu ołowiowo-arsenowego
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Daniel Wojnarski
  Experimental research of lead, zinc and cadmium minerals transformation
  with the use of phosphates
  Eksperymentalne badania przemian minerałów ołowiu, cynku i kadmu
  pod wpływem związków fosforu
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2007/2008

 • Martyna Galas
  Sorption of anions on organic modified silicate minerals
  Sorpcja anionów na pochodnych organicznych wybranych
  minerałów krzemianowych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Bolesław Buczkowski
  Sorption of arsenic compounds on selected types of soils
  Sorpcja związków arsenu na wybranych typach gleb
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Małgorzata Gil
  Solubility of Pb, Zn, Cd phosphate minerals in organic solvents and acids
  Rozpuszczalność minerałów fosforanowych Pb(II), Zn(II), Cd(II) w kwasach i rozpuszczalnikach organicznych
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Dorota Handzlik, Krystyna Jarosińska
  Synthesis and mineralogical characerization of Zn and Pb phospahtes
  Synteza oraz charakterystyka mineralogiczna fosforanów cynku i ołowiu
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Anna Motyka
  Phosphate remediation of soils polluted by Zn-Pb mining and smelting
  Użycie związków fosforu do rekultywacji gleb zdegradowanych przez górnictwo i hutnictwo cynkowo-ołowiowe
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2006/2007

 • Dominik Szrek
  The selection of optimal conditions for zinc, lead and cadmium immobilization in soils near industrial plants in Upper Silesia
  Dobór optymalnych warunków immobilizacji cynku, ołowiu i kadmu w glebach wokół zakładów przemysłowych na Górnym Śląsku
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Maciej Dwornik
  The use of automated image analysis to determine the fractal dimensions
  of pore shapes of sandstone
  Zastosowanie automatycznej analizy obrazu do wyznaczenia wymiarów fraktalnych kształtów porów piaskowców
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Maciej Dwornik
  Relationships between different methods of correlational studies of the pore space
  Związki korelacyjne pomiędzy różnymi metodami badań przestrzeni porowej
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Daniel Wojnarski
  Sorption of phosphate and lead by organo-zeolite
  Organo-zeolit jako sorbent związków fosforu i ołowiu
  (student project – Tomasz Bajda)

2005/2006

 • Tomasz Marchlewski
  Pyromorphite formation from soil minerals adsorbed lead
  Formacja piromorfitu na minerałach glebowych zawierających zaadsorbowany ołów
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Jakub Matusik
  Efficiency of crystallization of cadmium phosphates depending on the form
  of phosphates
  Efektywność krystalizacji fosforanów kadmu w zależności od formy
  występowania fosforanów
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Artur Cieśla
  Thermodynamic stability of the lead arsenates and lead phosphates in different pH
  Stabilność termodynamiczna współwystępujących arsenianów i fosforanów ołowiu w różnych warunkach pH
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Michał Lelonek
  Fractal modeling of correlation between dendrite’s morphology and its
  forming conditions
  Modelowanie fraktalne zależności morfologii dendrytów od warunków ich powstania
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Katarzyna Adamaszek
  The evaluation of effectiveness of sewage treatment in sewage treatment
  in Nowy Targ
  Ocena efektywności oczyszczania ścieków w OŚ w Nowym Targu
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Tomasz Torba
  Toxicity and phytoavailability of metals in the soil around the Chemical Plants
  „Nowa Sarzyna”
  Toksyczność i fitoprzyswajalność metali w glebach wokół Zakładów
  Chemicznych „Nowa Sarzyna”
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Tomasz Cieślik
  Stability of metals and their forms in the soil around the „Ostrowiec” steelworks facility
  Formy występowania i stabilność chemiczna metali w glebach wokół Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)
 • Maciej Dwornik
  Pore space of sandstones
  Przestrzeń porowa piaskowców godulskich
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Daniel Wojnarski
  Synthesis of Cd-pyromorphite (Pb5-XCdX)(PO4)3Cl
  Synteza piromorfitu kadmowego (Pb5-XCdX)(PO4)3Cl
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Ewelina Szmit
  Removal of As(V) from solutions by precipitations of mimetite Pb5(AsO4)3Cl
  Usuwanie jonów arsenu z roztworów przez wytrącanie w postaci mimetytu Pb5(AsO4)3Cl
  (Msc thesis / finished – Tomasz Bajda)

2004/2005

 • Artur Cieśla
  Effects of phosphate on the solubility of lead arsenates
  Wpływ jonów fosforanowych na stabilność chemiczną arsenianu ołowiu
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Maciej Dwornik, Michał Lelonek
  Fractal structure of the pore space on the example of selected sedimentary rocks
  Struktura fraktalna przestrzeni porowej na przykładzie wybranych skał osadowych
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Tomasz Marchlewski
  Pyromorphite formation from smectite sorbed lead
  Formacja piromorfitu na smektycie zawierającym zaadsorbowany ołów
  (student project – Tomasz Bajda)
 • Jakub Matusik
  Synthesis and characterization of Ca-, Pb-, Zn-, Cu-chlorapatite
  Próba syntezy i charakterystyka fazowa chlorapatytów wapnia, ołowiu,
  cynku i miedzi
  (student project – Tomasz Bajda)